Prejsť na obsah

Základné informácie a história katedry

1minút, 58sekúnd

Základné informácie a história katedry 

Katedra sociálnej práce je samostatnou katedrou v rámci Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vznikla v roku 2007 kedy sa kreovala z pôvodného oddelenia sociálnej práce na Fakulte verejnej správy UPJŠ, ktoré tvorili doc. PhDr. Margita Mesárošová, CSc., doc. PhDr. Oľga Balegová, CSc., a Mgr. Soňa Lovašová. Iniciátorom myšlienky ustanovenia štúdia sociálnej práce na UPJŠ bol vtedajší dekan Fakulty verejnej správy prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc., ako aj prodekanka, doc. JUDr. Mária Hencovská, CSc.

Od svojho vzniku ponúka štúdium Sociálnej práce v 1. i 2. stupni vysokoškolského štúdia, od ak. roku 2011/2012 i v 3. stupni. Po oficiálnom začlenení odboru sociálna práca do ponuky odborov na Filozofickej fakulte UPJŠ sa vytvorili podmienky pre personálny rozvoj katedry a postupne boli prijatí ďalší zamestnanci.

 Aktuálne pôsobiacich zamestnancov a doktorandov katedry sociálnej práce nájdete TU.
Od svojho vzniku v roku 2007 katedru viedla doc. PhDr. M. Mesárošová, CSc., od 1.1. 2008 do 31. 8. 2010 bol vedúcim katedry prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD.,  od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2022 katedru viedla prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., a od 1. 9. 2022 je vedúcim katedry doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD..

   Mnohí študenti sociálnej práce už počas štúdia aktívne pracujú ako dobrovoľníci v rôznych organizáciách v sociálnej oblasti. Študenti taktiež absolvujú odbornú prax na bakalárskom i magisterskom stupni štúdia v organizáciách ako zariadenia pre seniorov, komunitné centrá, centrá pre deti a rodiny. V rámci praxe študenti pôsobia aj na Linke detskej dôvery, ktorú zastrešuje naša katedra sociálnej práce FF UPJŠ. Študenti sociálnej práce sa podieľajú aj na zlepšovaní podmienok štúdia na Filozofickej fakulte v rámci členstva v Študentskej rade vysokých škôl, v Študentskej internátnej rady, ale taktiež môžu pôsobiť v Akademickom senáte v rámci Fakulty a Univerzity, či iných organizáciách v sociálnej oblasti.

    Knižné výstupy katedry sociálnej práce nájdete v sekcii Publikácie.


Študuj na UPJŠ