Prejsť na obsah

Veda a výskum na katedre

7minút, 43sekúnd

Aktuálne projekty

Obdobie realizácie projektu: 07/2021 – 06/2025

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je aktualizovať a revidovať teoretické jadro rôznych prístupov k možným, nemožným, fikčným, naratívnym a diskurzívnym svetom. Projekt plánuje nájsť obsahovú, logickú a štrukturálnu prepojenosť pojmov modalita, fikcionalita, diskurz, virtualita, svetovosť a bližšie ich vymedziť a pojmovo rozlíšiť. Medzi ciele projektu patrí kritická analýza vývoja názorov na povahu možných svetov, možných indivíduí a ďalších modálnych pojmov od začiatku 70. rokov 20. storočia až po súčasnosť, detailné rozpracovanie vzťahu možných a fikčných svetov, prehĺbenie konceptu naratívnosti v nadväznosti na možné a fikčné svety, identifikácia rôznych podôb fikcionality v rôznych oblastiach umenia, bližšie vymedzenie základných atribútov tzv. svetovosti, posilnenie dôrazu na konštruktívnu úlohu ľudskej mysle, určenie vzťahov medzi modálnym diskurzom na jednej strane a pojmami interpretácie a intencionality na strane druhej. Projekt má ambíciu byť základom metafilozofického skúmania. Jeho originálnosť spočíva predovšetkým v tom, že prepája rôzne perspektívy (analytickú, hermeneutickú, fenomenologickú) pri riešení problémov modalít vo filozofickom kontexte.

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 12/2023

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom projektu je (1.) historicko-filozofická interpretácia Husserlovej, Heideggerovej a Patočkovej koncepcie vzťahu filozofie a vedy. Spoločným menovateľom uvedených filozofov je presvedčenie, že napriek prudkému rozvoju vedy a techniky je veda paradoxne v kríze. (2.) Pozície neanalytický filozofov budeme konfrontovať s koncepciami analytických filozofov, ktorí ťažisko predmetného vzťahu posunuli do oblasti filozofie vedy (problém vedeckého realizmu a vzťahu vedeckých teórií ku skutočnosti), resp. metodológie vedy. (3) Za nóvum predkladaného projektu považujeme pokus o hĺbkovú interpretáciu Nietzscheho koncepcie perspektivizmu, pretože práve táto otázka môže poodkryť na Slovensku málo prebádané pohľady na vzťah filozofie a vedy. Hlavným cieľom projektu je preskúmať otázku vzťahu filozofie a vedy ako otázku filozofickú, lebo predmetný vzťah je viazaný na problém zmyslu existencie človeka. Otázka, ktorá pred nami stojí je, ako to všetko spolu súvisí.

Obdobie realizácie projektu: 03/2023 – 02/2024

Stručná charakteristika projektu:

Zámerom projektu je vytvorenie a implementácia učebnej pomôcky v podobe interaktívnej cvičebnice, ktorej účel spočíva v umožnení študentom nadobudnúť a kultivovať kritické porozumenie komplexných filozofických textov prostredníctvom vytvárania prehľadných argumentačných máp. S ohľadom na stále rastúcu význačnosť schopnosti kriticky analyzovať prijímané informácie, predstavujú argumentačné mapy jeden z kľúčových nástrojov podpory logického myslenia, čítania s porozumením a vedeckej racionality. V slovenskom prostredí absentuje práve takáto pomôcka, ktorá by vďaka tematicky prispôsobeným úlohám a rozhraniu bola využiteľná na aktuálne realizovaných predmetoch Katedry filozofie, predovšetkým na predmete „Kritické myslenie“. Vďaka inštrumentálnej povahe a modifikovateľnému obsahu ju bude navyše možné aplikovať v odborovo rôznorodom prostredí študijných programov fakulty/univerzity.


Ukončené projekty

Obdobie realizácie projektu: 07/2018 – 06/2022

Stručná charakteristika projektu:

Základnou otázkou, na ktorú sa projekt zameral je čo najvýstižnejšia charakteristika dnešnej spoločensko-politickej situácie a miesto filozofie v nej, resp. čo v tomto priestore môže filozofia ponúknuť. Dnes, na začiatku tretieho tisícročia sme na konci epochy dualizmov charakteristických pre myslenie západnej tradície. Tento koniec umožnila práve spomínaná dekonštrukcia metafyziky. Spor medzi náboženstvom a vedou je už minulosťou. Filozofické teórie ako pozitivistický scientizmus a marxizmus, ktoré sa pokúsili s náboženstvom definitívne skoncovať sú už len minulosťou. Prirodzene, ani náboženstvo nie je tým, čím bolo kedysi. Jeho politická podoba podlieha ekonomickým a sociálno-politickým zmenám. O aké zmeny v ich konkrétnych podobách ide, čo ich spôsobilo a aké z toho vyplývajú dôsledky, sú základnými otázkami projektu.

Obdobie realizácie projektu: 07/2015 – 12/2018

Stručná charakteristika projektu:

Grantový projekt bol venovaný skúmaniu hlavného problému Heideggerovej filozofie – otázke bytia v kontexte jeho chápania metafyziky a dejín filozofie. Projekt sa koncentroval na problém Heideggerovho chápania bytia v genéze od jeho ranej až po neskorú tvorbu. Projekt skúmania Heideggerovej filozofie s jeho hlavnou otázkou: Čo je bytie? bol postavený ako filozofický a zároveň historicko-filozofický projekt. Jednota dejín filozofie a základnej otázky metafyziky sa tak stala originálnym prístupom. Otázka, čo je bytie, bola podrobená filozofickej konfrontácii s gréckou filozofiou, novovekou metafyzikou a metafyzikou v 20. storočí.

Obdobie realizácie projektu: 01/2018 – 12/2020

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom predkladaného projektu bola príprava a vydanie vysokoškolského učebného textu z filozofie raného a stredného obdobia Leibnizovho myslenia. S ohľadom na fakt, že G. W. Leibniz je neodmysliteľnou súčasťou novovekej racionalistickej filozofie, ktorá je povinným výučbovým predmetom poslucháčov odboru filozofia (jednoodborové a medziodborové štúdium) a z dôvodu vysokej mierny neznalosti logických, fyzikálnych a metafyzických konceptov, ktoré viedli k tzv. monadologickej téze si predkladaný projekt ukladá za cieľ zaplniť túto nepostrádateľnú medzeru vo výučbe filozofie. Spomínané koncepty z jednotlivých oblastí podstupovali svoje modifikácie v rozpätí od roku 1663 (Disputatio Metaphysica de Principio Individui), pokračujúc rokom 1666 (De Arte Combinatoria), zavedením konceptu Scientia generalis v rokoch 1678-79, prechodom cez tzv. parížske obdobie 1672 – 1676 (Theoria motus abstracti, Hypothesis Physica nova, List Magnusovi Wedderkopfovi, Confessio Philosophi, Pacidius Philaleti), tézy z roku 1684 zachytené v spise Mediationes de Cognitione, Veritate et Ideis, až do rokov 1686 – 1690 (Discours de métaphysique, Korešpondencia s Antoinom Arnauldom, Generales Inquisitiones de Analysi notionum et veritatum). Cieľ predkladaného projektu má byť pretavený do vysokoškolského učebného textu, ktorý spomínané jednotlivé obdobia a ich zodpovedajúce práce študentovi predstaví v zrozumiteľnom a prehľadnom svetle v podobe ukážok slovenského znenia ich textov, vybavené poznámkovým aparátom a prehľadným komentárom.

Obdobie realizácie projektu: 01/2016 – 12/2018

Stručná charakteristika projektu:

Projekt stavia do centra pozornosti problém človeka. Robí tak v súvsťažnosti českých, slovenských a ruských filozofov a ich vzťahu k filozofii a k filozofickým aspektom diela Dostojevského a Nietzscheho. Skúma aj prepojenosť Dostojevského a Nietzscheho. Vplyv Dostojevského na Nietzscheho je evidentný, ale málo preskúmaný, opačný vzťah doložený nie je. Z českých a slovenských filozofov bude predmetom skúmania T. G. Masaryk, J. Patočka, T. Münz a literáti M. Gálik a A. Červeňák a ďalší. Najviac budú zastúpení ruskí filozofi z prelomu 19. a 20. storočia. Viacerí tvorili v emigrácii, vrátane Československa. Ide o Solovjova, Berďajeva, Jevdokimova, Losského, Perfeckého, Franka, Šestova, ale aj ďalších, ktorí nadviazali na tzv. ruské osvietenstvo 19. storočia. Cieľom je ukázať prepojenie ruskej a československej kultúry a zdôrazniť ich väzbu s Európou. Krédom tohto úsilia je výrok Dostojevského: „Európa, tak ako Rusko, je naša matka.“

Obdobie realizácie projektu: 01/2012 – 12/2014

Stručná charakteristika projektu:

Cieľom predkladaného projektu bude skúmanie povahy jazyka v rámci rôznych filozofických disciplín  s dôrazom najmä na rozhodujúce postavenie filozofie jazyka vo filozofii 20. storočia. Projekt sa programovo bude usilovať o kritický dialóg a vzájomné doplnenie rôznych prístupov, ktoré sa v rámci filozofického skúmania vytvorili.

Obdobie riešenia projektu: 1/2012 – 12/2014

Obdobie riešenia projektu: 7/2012 – 12/2015

Obdobie riešenia projektu: 1/2012 – 12/2014

Obdobie riešenia projektu: 2005-2007

Obdobie riešenia projektu: 2007 – 2009


Študuj na UPJŠ