Prejsť na obsah

Stretnutie medzinárodného projektu IMPRESA na FF UPJŠ v Košiciach

1minút, 54sekúnd

V dňoch 21. až 23. marca 2023 sa po stretnutiach v Hamburgu, Varšave a Lisabone uskutočnilo štvrté plánované stretnutie medzinárodného konzorcia vedecko-výskumného projektu IMPRESA.

Projekt IMPRESA – Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe, podaný v grantovej schéme JUST-2019-AG-DRUGS je zacielený na selekciu a implementáciu konkrétnych intervenčných opatrení zameraných na prevenciu užívania metamfetamínu vo vybraných európskych mestách. Zodpovednou riešiteľkou na FF UPJŠ je prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., projekt je na FF UPJŠ implementovaný prostredníctvom zamestnancov Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia a Katedry sociálnej práce.

Pozvanie do Košíc prijali zástupcovia každej z participujúcich inštitúcií v rámci konzorcia, menovite Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf (Nemecko, koordinujúca inštitúcia konzorcia), Univerzita Karlova (Česká republika), Akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Poľsko), Pracownia badań i inicjatyw spolecznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poľsko) a Respublikinis priklausomybės ligų centras (Litva). Trojdňové podujatie zahŕňalo rôznorodé aktivity pracovného a spoločenského charakteru – účastníci sa oboznámili s aktuálnym stavom implementácie projektu prostredníctvom prezentácie prípadových štúdií, intervenčného protokolu ako aj čiastočných výsledkov intervencie v piatich európskych mestách, prebehli rokovania k ďalším plánovaným výstupom projektu súvisiacim s hodnotením efektívnosti intervencie ako aj s jej dopadom na lokálny kontext a politiky v daných krajinách a s blížiacim sa termínom ukončenia implementácie projektu boli aj v tomto ohľade naplánované jednotlivé kroky dovnútra konzorcia ako aj smerom k Európskej komisii. V neposlednom rade prebehli aj rokovania smerujúce k možnostiam budúcej spolupráce zúčastnených inštitúcií.

Podrobnejšie informácie o projekte

Mgr. Katarína Hajduková,
koordinátorka projektu na FF UPJŠ v Košiciach

Foto: Mgr. Katarína Hajduková, Mgr. Ondrej Kalina, PhD.


This project has received co-funding from the European Union’s Justice Programme – Drug Policy Initiatives under the grant agreement No 957715.


Študuj na UPJŠ