Prejsť na obsah

Práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

1minút, 11sekúnd

 

» Odbory habilitačného a inauguračného konania zosúlaďované so Štandardami SAAVŠ pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

» Odbory habilitačného a inauguračného konania na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach:

Študijný odbor Odbor habilitačného a inauguračného konania Garant (spolugarant) Časové obmedzenie
Filozofia Dejiny filozofie prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. Bez časového obmedzenia
doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
doc. PhDr. Štefan Jusko, PhD.
Filológia Neslovanské jazyky a literatúry prof. PhDr. Pavel Stekauer, DrSc. Bez časového obmedzenia
prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD.
doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
Literárna veda prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.
Historické vedy Slovenské dejiny prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. Bez časového obmedzenia
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.
prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD.
Politické vedy Politológia prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. Bez časového obmedzenia
doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.
doc. PhDr. Daniel Dobiaš, PhD.
Psychológia Sociálna psychológia a psychológia práce prof. PhDr. Margita Mesárošová, CSc. Bez časového obmedzenia
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.
doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.
Sociálna práca Sociálna práca prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Bez časového obmedzenia

 


Študuj na UPJŠ