Prejsť na obsah

Výučba – pozvaní odborníci zo zahraničných podnikov (STA)

4minút, 5sekúnd
Kontaktná osoba

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 

Tel.: +421 55 234 1159
e-mail: maria.vasilova@upjs.sk

Aktuálna výzva

Zobraziť všetky výzvy

 • Nový typ Erasmus+ mobility – výučby pre zamestnancov/odborníkov zo zahraničných podnikov, ktorí sú pozvaní univerzitou, aby prednášali študentom témy z praxe.
 • Tento typ mobility je dostupný pre zamestnancov/odborníkov z nasledujúcich krajín: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Srbsko, Švédsko, Taliansko, Turecko.
 • Vysielajúcou organizáciou v prípade zamestnancov pozvaných vyučovať môže byť každá verejná alebo súkromná organizácia (bez udelenej charty ECHE) pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
  • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
  • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
  • výskumný ústav,
  • nadácia,
  • školské stredisko/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • orgán poskytujúci kariérové poradenstvo, odborné poradenstvo a informačné služby.
 • Pracovisko UPJŠ v Košiciach nahlási záujem pozvať zamestnanca zo zahraničného podniku Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ a dohodnú sa na podmienkach realizácie mobility.
 • Pracovisko UPJŠ pošle Referátu pre zahraničné vzťahy návrh pozvánky pre pozvaného hosťa (povinný dokument) minimálne mesiac pred plánovaným termínom mobility.
 • Pozvaný zamestnanec v spolupráci s pozývajúcim pracoviskom vyplní dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching, zabezpečí potrebné podpisy zo strany jeho podniku a pošle podpísaný dokument na Referát pre zahraničné vzťahy.
 • Grant pozvaným zamestnancom/odborníkom hradí pozývajúca inštitúcia, t.j. UPJŠ v Košiciach.
 • Pri výpočte grantu sa do úvahy berie sadzba krajiny, v ktorej bude zamestnanec z podniku prednášať – v našom prípade sadzba na Slovensko.
 • V prípade pozvaného zamestnanca z podniku na výučbu sa minimálny počet hodín 8 neuplatňuje.
 • Grant sa skladá z cestovného grantu podľa vzdialenosti medzi univerzitou a pracoviskom pozvaného hosťa a z individuálnej podpory (sadzba pre SR).
 • Minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 1 deň.

Schémy financovania pre jednotlivé krajiny:

a/ max. 3 dni individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade štátov Česká republika, Maďarsko, Poľsko
b/ max. 5 dní individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade ostatných krajín programu

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Slovensko120 EUR

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaSadzba na účastníka v EUR
 medzi 10 a 99 km:20 EUR
 medzi 100 a 499 km:180 EUR
 medzi 500 a 1999 km:275 EUR
medzi 2000 a 2999 km:360 EUR
 medzi 3000 a 3999 km:530 EUR
 medzi 4000 a 7999 km:820 EUR
 8000 km alebo viac:1500 EUR
Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)
 • Prijímajúce pracovisko pripraví 2 potvrdenia o absolvovaní mobility a pošle ich Referátu pre zahraničné vzťahy na kontrolu a na podpis.
 • Referát pre zahraničné vzťahy odovzdá jedno potvrdenie pozvanému zamestnancovi.
 • Pozvaný zamestnanec je povinný:
  • Vyplniť online EU survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve
  • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:
   • Program mobility (Staff mobility Agreement)  – podpísaný zahraničnou stranou
   • Potvrdenie o zaplatení ubytovania –  Faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby
   • Potvrdenie o zaplatení cesty:
    • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku
    • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky
    • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: oznam o detailoch cesty

Študuj na UPJŠ