Prejsť na obsah

Výučba – pozvaní odborníci zo zahraničných podnikov (STA)

4minút, 7sekúnd
Kontaktná osoba

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. 

Tel.: +421 55 234 1159
e-mail: maria.vasilova@upjs.sk

Aktuálna výzva

Zobraziť všetky výzvy

 • Nový typ Erasmus+ mobility – výučby pre zamestnancov/odborníkov zo zahraničných podnikov, ktorí sú pozvaní univerzitou, aby prednášali študentom témy z praxe.
 • Tento typ mobility je dostupný pre zamestnancov/odborníkov z nasledujúcich krajín: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.
 • Vysielajúcou organizáciou v prípade zamestnancov pozvaných vyučovať môže byť každá verejná alebo súkromná organizácia (bez udelenej charty ECHE) pôsobiaca na trhu práce alebo v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Takouto organizáciou môže byť napríklad:
  • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
  • verejný orgán na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni,
  • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
  • výskumný ústav,
  • nadácia,
  • školské stredisko/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
  • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
  • orgán poskytujúci kariérové poradenstvo, odborné poradenstvo a informačné služby.
 • Pracovisko UPJŠ v Košiciach nahlási záujem pozvať zamestnanca zo zahraničného podniku Referátu pre zahraničné vzťahy UPJŠ a dohodnú sa na podmienkach realizácie mobility.
 • Pracovisko UPJŠ pošle Referátu pre zahraničné vzťahy návrh pozvánky pre pozvaného hosťa (povinný dokument) minimálne mesiac pred plánovaným termínom mobility.
 • Pozvaný zamestnanec v spolupráci s pozývajúcim pracoviskom vyplní dokument Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching, zabezpečí potrebné podpisy zo strany jeho podniku a pošle podpísaný dokument na Referát pre zahraničné vzťahy.
 • Grant pozvaným zamestnancom/odborníkom hradí pozývajúca inštitúcia, t.j. UPJŠ v Košiciach.
 • Pri výpočte grantu sa do úvahy berie sadzba krajiny, v ktorej bude zamestnanec z podniku prednášať – v našom prípade sadzba na Slovensko.
 • V prípade pozvaného zamestnanca z podniku na výučbu sa minimálny počet hodín 8 neuplatňuje.
 • Grant sa skladá z cestovného grantu podľa vzdialenosti medzi univerzitou a pracoviskom pozvaného hosťa a z individuálnej podpory (sadzba pre SR).
 • Minimálny počet dní na mobilitu je stanovený na 2 po sebe nasledujúce dni.

Schémy financovania pre jednotlivé krajiny:

a/ max. 3 dni individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade štátov Česká republika, Maďarsko, Poľsko
b/ max. 5 dní individuálnej podpory + cestovný grant podľa vzdialenostnej kalkulačky v prípade ostatných krajín programu

Príspevok na pobytové náklady (ubytovanie+stravné) na deň v EUR

Prijímajúca krajinaSadzba na deň v EUR
Slovensko105 EUR

Príspevok na cestovné náklady v EUR:

Vzdialenostné pásmaSadzba na účastníka v EUR
 medzi 10 a 99 km:20 EUR
 medzi 100 a 499 km:180 EUR
 medzi 500 a 1999 km:275 EUR
medzi 2000 a 2999 km:360 EUR
 medzi 3000 a 3999 km:530 EUR
 medzi 4000 a 7999 km:820 EUR
 8000 km alebo viac:1500 EUR
Výpočet vzdialenosti (Distance Calculator)
 • Prijímajúce pracovisko pripraví 2 potvrdenia o absolvovaní mobility a pošle ich Referátu pre zahraničné vzťahy na kontrolu a na podpis.
 • Referát pre zahraničné vzťahy odovzdá jedno potvrdenie pozvanému zamestnancovi.
 • Pozvaný zamestnanec je povinný:
  • Vyplniť online EU survey – systém pošle zamestnancovi výzvu na emailovú adresu, ktorá bola uvedená vo finančnej zmluve
  • Kontaktnej osobe na Referáte pre zahraničné vzťahy UPJŠ odovzdať nasledujúce dokumenty:
   • Program mobility (Staff mobility Agreement)  – podpísaný zahraničnou stranou
   • Potvrdenie o zaplatení ubytovania –  Faktúra (originál dokladu), v prípade platby kartou printscreen danej platby
   • Potvrdenie o zaplatení cesty:
    • V prípade cesty lietadlom odovzdať: potvrdenie o zaplatení letenky, palubné lístky, elektronickú letenku
    • V prípade cesty vlakom odovzdať: potvrdenie o zaplatení lístkov, cestovné lístky
    • V prípade cesty vlastným autom odovzdať: oznam o detailoch cesty

Študuj na UPJŠ