Prejsť na obsah

Tipy pre študentov cestujúcich mimo EÚ

14minút, 54sekúnd

Cestovné poistenie

Veríme, že Tvoj Erasmus pobyt v zahraničí bude bezproblémový, ale cestovanie so sebou prináša aj rôzne neočakávané situácie, a preto je potrebné myslieť na vhodné cestovné poistenie. 

Na úvod je potrebné si overiť, či si cestovné poistenie máš zabezpečiť Ty alebo Ti ho zabezpečí niekto iný (vysielajúca inštitúcia, prijímajúca inštitúcia či poskytovateľ grantu). Záleží to od typu programu, grantu, projektu, cez ktorý cestuješ, resp. od typu zahraničnej pracovnej cesty. V prípade programu Erasmus+ je za poistenie zodpovedný vždy študent.

Pri výbere cestovného poistenia by si mal brať do úvahy a zosúladiť:

 • Aké minimálne požiadavky musí Tvoje cestovné poistenie spĺňať z pohľadu programu, grantu, projektu, cez ktorý cestuješ, resp. typu zahraničnej pracovnej cesty? 
 • Aké minimálne požiadavky musí Tvoje cestovné poistenie spĺňať ako dokument, ktorý budeš prikladať k žiadosti o vízum/prechodný pobyt (ak je to relevantné)?
 • Aké minimálne požiadavky musí Tvoje cestovné poistenie spĺňať z pohľadu požiadaviek Tvojej prijímajúcej inštitúcie v zahraničí (ak prijímajúca inštitúcia v zahraničí od Teba vyžaduje nejaké cestovné poistenie)?
 • Čo by si potreboval/chcel mať cestovným poistením kryté Ty?

Pri výbere cestovného poistenia sa ďalej uisti, že:

 • pokrýva celé trvanie Tvojho pobytu v zahraničí. Tu by sme radi upozornili, že ak máš napr. tzv. celoročné cestovné poistenie, je potrebné si v poistných podmienkach overiť, koľko dní môžeš v zahraničí stráviť na jedno vycestovanie. Väčšina poisťovní totiž v prípade celoročného cestovného poistenia určuje v poistných podmienkach maximálnu dobu vycestovania = čas strávený v zahraničí na jedno vycestovanie napr. na 45 dní, 30 dní a pod. a v prípade, ak stráviš v zahraničí dlhšiu dobu, ako je maximálny limit doby vycestovania, stávaš sa nepoisteným, a to až do doby návratu na Slovensko. V prípade dlhších mobilít je teda potrebné hľadať inú alternatívu;
 • je platné pre účel Tvojho pobytu;
 • si si správne zvolil územnú platnosť poistenia;
 • si si správne zvolil rizikovú skupinu podľa toho, aké činnosti budeš v zahraničí vykonávať; 
 • si si správne zvolil typy poistení/pripoistení, ktoré potrebuješ mať kryté a limity krytia;
 • si si prečítal poistné podmienky vrátane toho, čo je o čo nie je danými typmi poistení/pripoistení kryté.

Poznámka k Európskemu preukazu zdravotného poistenia (Európskej karte poistenca – EPZP): 
EPZP nie je vo väčšine prípadov pre cestu do krajín mimo EÚ postačujúci. EPZP platí vo všetkých štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a vo Švajčiarsku a kryje prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej v štátnych zdravotných zariadeniach, ak sa dočasne nachádzate v jednej z týchto krajín, a to za rovnakých podmienok a za rovnakú cenu, ako majú osoby poistené v danej krajine.  V Srbsku a v Macedónsku zabezpečí poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti. EPZP teda platí len v niektorých krajinách a aj tam, kde platí, má limitované krytie, a teda nenahrádza komerčné poistenie.

Viac o EPZP
Bližšie informácie Ti poskytne poskytovateľ Tvojho zdravotného poistenia (k roku 2021 sú to Všeobecná zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Dôvera a Zdravotná poisťovňa Union). 

V prípade, že cestuješ na Erasmus+ mobilitu, dávame Ti do pozornosti ERAPO = Erasmus+ poistenie, ktoré bolo špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňalo požiadavky programu Erasmus+. Pre účely študijných pobytov a stáží bolo špeciálne navrhnuté aj poistenie od Groupama poisťovňa a.s.

Samozrejme, tieto dve poistenia uvádzame len ako jedny z možností, ktoré sú k dispozícii, ale Ty si môžeš vybrať akékoľvek iné poistenie, ktoré bude vyhovovať Tvojim potrebám. 

Víza a pobyt

V dostatočnom predstihu pred cestou do zahraničia (ideálne čím skôr po tom, ako sa dozvieš, že niekam budeš cestovať) si over, za akých podmienok môžeš vstúpiť a zdržiavať sa v danej krajine a aké administratívne náležitosti musíš splniť, aby bol Tvoj pobyt v danej krajine oprávnený a legálny:

 • Je potrebné vybaviť si vízum? Ak áno, aký typ víza je potrebný na môj typ cesty/pobytu, akým spôsobom a kde sa vybavuje, aké dokumenty sú potrebné k vybaveniu daného typu víza, ako dlho trvá jeho vybavenie a pod.?
 • Je potrebné vybaviť si (povolenie na) prechodný pobyt alebo iný typ pobytu? Ak áno, o aký typ pobytu je potrebné žiadať, akým spôsobom, kedy (pred mobilitou / počas mobility) a kde sa vybavuje, aké dokumenty sú potrebné k vybaveniu daného pobytu, ako dlho trvá jeho vybavenie a pod.?
 • Je potrebné po príchode do danej krajiny nejakému orgánu hlásiť svoj príchod/pobyt? Ak áno, komu (cudzineckej polícii, ministerstvu, migračnému úradu a pod.), akým spôsobom, do koľkých dní a  kto to má hlásiť? (študent, prijímajúca VŠ, ubytovateľ) 
 • Ako postupovať v prípade zmeny miesta pobytu, ubytovania v danej krajine? 
 • Sú nejaké obmedzenia alebo zmeny oproti bežnému postupu v súvislosti s COVID-19?
 • Iné administratívne povinnosti? 

Základný prehľad o tom, do ktorých krajín (ne)potrebuješ víza si vieš nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vec a európskych záležitostí SR. Tieto informácie majú však iba informatívny charakter, a preto si over informácie o vízovej povinnosti aj na veľvyslanectve tej krajiny, do ktorej cestuješ. Veľvyslanectvá Ti vedia poskytnúť aj informácie o ostatných administratívnych povinnostiach, ktoré musíš v súvislosti so svojim pobytom v danej krajine splniť. Informácie ohľadom víz a pobytu Ti vie poskytnúť aj prijímajúca inštitúcia – najmä ak sa jedná o VŠ/univerzitu. V každom prípade Ti odporúčame preštudovať si informácie z oboch strán a v prípade nejasností sa obrátiť na veľvyslanectvo.

Víza sa vybavujú na zastupiteľských úradoch (veľvyslanectvách, resp. ich. konzulárnych oddeleniach alebo na konzulátoch akreditovaných pre Slovenskú republiku, prípadne na iných úradoch, ktoré sú na to danou krajinou oprávnené (napr. Ruské vízové centrum v Bratislave). Niektoré typy víz sa dajú vybaviť aj cez agentúru (napr. Student Agency, Kolumbus a iné) alebo online, ale záleží na tom, aký konkrétny typ víz potrebuješ. 

Víza/pobyt (ak je to relevantné) si začni riešiť v rozumnom predstihu. Je  potrebné myslieť nielen na lehoty samotného vybavovania víz/pobytu od podania žiadosti o víza/pobyt, ale aj na časovú rezervu na vybavenie jednotlivých dokumentov potrebných ku podaniu žiadosti o víza/pobyt, najmä ak by niektoré z dokumentov mali byť vyššie overené (apostilácia alebo superlegalizácia) a/alebo úradne preložené. Zároveň je ale potrebné brať do úvahy aj to, ako maximálne staré môžu byť jednotlivé dokumenty v čase podávania žiadosti o víza/pobyt. 

Kontakty na zastupiteľské úrady – veľvyslanectvá, konzuláty akreditované pre Slovenskú republiku si môžeš nájsť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Tip: pobyt v Rusku do 16 dní: od 1.10.2019 si môžu občania niektorých krajín, vrátane Slovenska, požiadať o elektronické vízum do Ruska – platí to pre prechod cez konkrétne vymenované hraničné prechody a pre pobyty do 16 dní (táto možnosť je momentálne pozastavená z dôvodu COVID-19):

Bezpečnosť a pomoc v zahraničí, cestovné doklady

 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ponúka slovenským občanom bezplatnú službu Registrácia pred cestou do zahraničia. Registrácia je dobrovoľná. Cieľom služby je poskytnúť registrovaným občanom dôležité informácie o situácii v krajine, v ktorej sa nachádzajú a v prípade krízovej situácie umožniť lepšiu organizáciu pomoci. Viac informácií o tejto službe sa dočítaš na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 • Pred vycestovaním do zahraničia (i počas pobytu) je užitočné overiť si bezpečnostnú situáciu v krajine, do ktorej cestuješ a v tranzitných krajinách, cez ktoré budeš prechádzať. Informácie si vieš preveriť na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a vedia Ti ich poskytnúť aj veľvyslanectvá.
 • Do mobilu si nezabudni uložiť kontakty na slovenské veľvyslanectvá/konzulárne oddelenia.
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyvinulo bezplatnú mobilnú aplikáciu SVETOBEŽKA, kde si nájdete kontakty na zastupiteľské úrady v zahraničí, cestovné odporúčania a ďalšie užitočné informácie a môžete si urobiť aj Registráciu pred cestou do zahraničia.
 • Dávaj si pozor aj na miestne zákony (niečo, čo môže byť v SR bežné, môže byť v inej krajine protizákonné) a tiež na to, aké predmety môžeš prenášať cez hranice a v akom množstve a ktoré sú zakázané.
 • Na cestovanie do zahraničia potrebujú slovenskí občania buď platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (podľa krajiny). Skontroluj si platnosť cestovných dokladov ešte pred vycestovaním!
 • Odporúčame Ti urobiť si kópie/skeny cestovných dokladov (prípadne iných dôležitých dokumentov) a bezpečne – s ohľadom na citlivosť osobných údajov, ktoré obsahujú, si ich uložiť tak, aby si ich mal k dispozícii v prípade ich straty či odcudzenia. Kópie síce nenahradia originály, ale aspoň Ti pomôžu, keď si budeš vybavovať náhradné. Pozor, stratu, odcudzenie či poškodenie cestovného pasu/OP si povinný nahlásiť – postup a povinnosti sú uvedené na stránkach Ministerstva vnútra SR:

Postup ohľadom vybavovania náhradných cestovných dokladov sa dozvieš napr. aj na Ústrednom portáli verejnej správy 

 • Do mobilu si ulož telefónne číslo (a jeho správny formát, aby si sa dovolal) tiesňovej linky v danej krajine/meste (záchranná služba, polícia, hasiči).  
 • Ak trpíš nejakým vážnejším zdravotným problémom (napr. epilepsia, astma, vážnejšia alergia a pod.), mal by si mať medzi svojimi dokumentmi kartičku s informáciami o zdravotnom probléme a užívaných/pohotovostných liekoch – môže Ti to zachrániť život. Tiež je dobré o tom informovať niekoho, s kým budeš cestovať alebo v častom kontakte (ak je to relevantné) a oboznámiť o tom prijímajúcu inštitúciu (v niektorých prípadoch to môže byť smerom k prijímajúcej inštitúcii aj Tvoja povinnosť).

Ďalšie informácie z tejto oblasti si vieš dohľadať na:

Opatrenia súvisiace s COVID-19

Dôkladne si preštuduj, aké COVID-19 opatrenia platia v krajine, do ktorej cestuješ, v tranzitných krajinách, cez ktoré budeš prechádzať, na Tvojej prijímajúcej inštitúcii a rovnako aj na Slovensku a na UPJŠ (v súvislosti s návratom do SR). V čase pandémie COVID-19 môžu byť tiež upravené podmienky vstupu do krajiny (koho pustia, na základe akých dokumentov a pod.). Tieto opatrenia sa pravidelne menia, a preto je potrebné ich sledovať na pravidelnej báze. 

Interkultúrna príprava

V ktorých krajinách by si si mal dať pozor na dochvíľnosť a dodržiavanie termínov a kde naopak ľudia vnímajú čas trošku s rezervou? Kde sa ľudia zvyknú zdraviť objatím či bozkom na líca a kde si naopak cenia osobný priestor? Ktoré národy zvyknú rozprávať tichšie a ktoré zas počuť až na druhý koniec ulice ? O čom domáci radi diskutujú a akým témam by si mal vyhýbať? Na čo si dávať pozor, aby si nespôsobil nejaké faux pas? Porozumenie kultúrnym osobitostiam rôznych krajín a národov Ti nielen pomôže ľahšie sa začleniť do každodenného života krajiny, ktorá sa na istú dobu stane Tvojim domovom, ale obohatí Ťa aj po osobnostnej stránke. Určite Ti bude teda prínosom, ak si pred cestou pozrieš nejaké materiálny, videá alebo blogy o kultúre danej krajiny a jej obyvateľov alebo sa opýtaš na tipy od spolužiakov/kolegov/učiteľov, ktorí danú krajinu už navštívili. Niektoré zahraničné VŠ ponúkajú prichádzajúcim študentom aj jazykové kurzy či kurzy interkultúrnej prípravy.  

Pár tipov na záver

Veríme, že Ťa budú problémy obchádzať veľkou okľukou, ale je lepšie byť pripravený aj na možnosti, že sa niečo pokazí. Preto sme si pripravili ešte pár tipov:

 • Pred odchodom Ti odporúčame overiť si v banke, ako máš zabezpečenú bankomatovú kartu pre prípad straty, odcudzenia a pod.  Do mobilu a ideálne aj niekde inde si zapíš telefónne číslo na zablokovanie bankomatovej karty. Je tiež dobré nastaviť si nejaké rozumné denné kartové limity. 
 • Odporúčame Ti tiež, aby si sa pred odchodom informoval u svojej banky o poplatkoch a platbe kartou a výbere a možnostiach platby Tvojou kartou v danej krajine. Nezabudni ani na hotovosť v miestnej mene.
 • V niektorých prípadoch sa zíde mať dve bankomatové karty – uložené na rôznych miestach – samozrejme bezpečne a ideálne od rôznych bankových spoločností pre prípad, že o jednu náhodou prídeš alebo ju nejaký konkrétny obchod nebude akceptovať.
 • Roaming a mobilné dáta – hoci vďaka EÚ roaming takmer nepoznáme už niekoľko rokov, stále existuje. Kontaktuj tvojho operátora a zisti si poplatky a ceny za hovory, SMS a dáta mimo EÚ. 
 • Nie je na škodu mať dva mobily – jeden bežný a jeden záložný uložený niekde inde (pokojne aj nejaký starší).
 • Rovnako nie je na škodu, keď si do mobilu uložíš aj telefónne čísla nejakých taxislužieb, hlavne pre prípad, že by si sa ocitol na nejakom neznámom mieste v čase, kedy by verejná doprava nepremávala alebo by si sa jednoducho stratil (veď stať sa to môže každému, nie? ). 
 • V dostatočnom predstihu pred cestou do zahraničia si over, či nepotrebuješ nejaké očkovanie, hlavne keď sa chystáš do exotickejších krajín alebo v súvislosti so špecifickým charakterom tvojej cesty/mobility.
 • Pred odchodom na letisko si skontroluj, akú maximálnu váhu a rozmery môže mať Tvoja batožina a aké predmety sú v batožine zakázané. Nezabudni si batožinu odvážiť (ak máš na to možnosť), aby Ťa na letisku neprekvapila jej váha. Batožinu si riadne označ štítkom – okrem jednoduchého papierového štítka, ktorý dostaneš na letisku, Ti odporúčame na batožinu pridať aj Tvoj vlastný pevný batožinový štítok, keďže papierové štítky sa môžu počas transferu zničiť. Podpalubnú batožinu, hlavne ak máš nejaký všednejší kufor, je zároveň dobré označiť aj vizuálne – nejakou farebnou stužkou, popruhmi, farebným príveskom a pod. tak, aby bola jednoduchšie odlíšiteľná od ostatných a vyhol si sa prípadnému zameneniu batožiny pri jej preberaní po prílete. 
 • Aj keď je to samozrejmosť, nedá nám nepripomenúť Ti, aby si si dával pozor na veci, špeciálne na miestach s väčšou koncentráciou ľudí a tiež na pouličných podfukárov a turistické pasce (každá krajina či mesto majú svoje špecifiká a často na to upozorňujú aj rôzne „youtuberské“ kanály). 


Študuj na UPJŠ