Garant: prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

Právnická fakulta

Anotácia: Právo je súčasťou života každého jednotlivca. V bežnom živote si častokrát ani neuvedomujeme prítomnosť právnych noriem, ktoré nás obklopujú na každom kroku. Blok „Právne minimum – verejnoprávne aspekty“ ponúka možnosť nadobudnutia poznatkov o základných inštitútoch práva a následne aj získania schopnosti posúdiť jednoduché právne situácie, s ktorými sa študent môže vo svojom bežnom živote stretnúť.

Blok pozostáva z pedagogických disciplín, ktoré zasahujú rôzne sféry života jednotlivca. Predmety ponúknu študentom možnosť získania hlbších poznatkov o teoretických a historických východiskách práva, o mechanizme fungovania medzinárodných a európskych inštitúcií, o postavení a funkciách Ústavného súdu SR a o ochrane základných práv a slobôd a o základných východiskách trestného práva.

Dôraz pri výučbe jednotlivých predmetov bude kladený nielen na nadobudnutie teoretických vedomostí, ale najmä na ich využitie v praktickom živote (najmä prostredníctvom riešenia simulovaných situácií a prípadov).

KTSaP/TSaP/DSaP/14 – Teória štátu a práva/Dejiny štátu a práva
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H Z dsap.pdf
Vyučujúci: JUDr. Miroslav Fico, PhD., JUDr. Marta Breichová Lapčáková, PhD., doc. JUDr. Imrich Kanárik, CSc.,
prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

 

KUPaSP/UPaSP/14 – Ústavné právo a správne právo
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H Z upasp.pdf
Vyučujúci: JUDr. JCLic. Tomáš Majerčák, PhD., JUDr. Ľubica Demeková, PhD.

 

KTP/TP-R/14 – Trestné právo
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H L tp-r.pdf
Vyučujúci: JUDr. Peter Čopko

 

UEP/MPaEP/14 – Medzinárodné právo a európske právo 
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H L mpaep.pdf
Vyučujúci: Mgr. Ľubica Gregová Širicová, JUDr. Martina Jánošíková, Ph.D.