Prejsť na obsah

IB5 – Manažérska ekonomika

1minút, 50sekúnd

Garant: Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 

Fakulta verejnej správy

Anotácia:  Úspešným absolvovaním bloku predmetov Manažérska ekonomika získajú študenti základné teoreticko-praktické inštrumentárium, ktoré im umožní zorientovať sa v problematike fungovania podniku v podmienkach Slovenskej republiky bez ohľadu na odvetvie vykonávanej podnikateľskej činnosti.

Okrem pochopenia zákonitostí pôsobenia podniku v trhovej ekonomike bude dôraz kladený na praktické otázky súvisiace so zakladaním podniku vrátane vzájomných ekonomických súvislostí a činností transformačného procesu podniku. Dôraz bude kladený na pochopenie mechanizmu fungovania základných nástrojov financovania podniku ako aj na možné alternatívne spôsoby financovania podnikových aktivít v súvislosti s rozvojom peňažného, kapitálového a devízového trhu. Dôležitou súčasťou uceleného bloku Manažérska ekonomika je objasnenie marketingových nástrojov a metód používaných nie len v komerčnom prostredí podnikov, ale aj v prostredí inštitúcií verejného sektora – v školstve, zdravotníctve, kultúre a pod.

Nemenej významnou časťou nevyhnutných informácií týkajúcich sa úspešného fungovania podniku je možnosť nadobudnúť o vedomosti o základných pracovnoprávnych inštitútoch výkonu závislej práce v rámci pracovnoprávnych vzťahov a právnych inštitútov služieb zamestnanosti v aktuálnom legislatívnom rámci v Slovenskej republike.

Prezentované teoretické poznatky jednotlivých predmetov bloku Manažérska ekonomika budú prispôsobené na aplikovanie všeobecných teoretických prístupov na špecifiká potenciálneho pracovného prostredia študentov.

Certifikovaný interdisciplinárny kurz – IB5 Manažérska ekonomika (výberové predmety)
 
Predmet Prednášajúci Rozsah Semester Odporúčaný
rok št.
Kredity Spôsob
ukonč.
Podmieňujúci
predmet
Podnikové financie a
finančný manažment podniku
prof. Ing. Viktória Bobáková, CSc.
Ing. Eva Mihaliková, PhD.
1/1 ZS   4 H  
Podnikovohospodárska náuka Ing. Lenka Pčolinská, PhD. 1/1 LS   4 H  
Základy marketingu Ing. Zuzana Hrabovská, PhD. 1/1 LS   4 H  
Pracovnoprávne vzťahy v SR JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. 1/1 LS   4 H  

 


Študuj na UPJŠ