Prejsť na obsah

IB6 – Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi

2minút, 48sekúnd

Garanti: MUDr. Judita Capková, PhD., JUDr. Regina Hučková, PhD.,
prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc.

Lekárska fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta

Anotácia: Počet úrazov, zvlášť u detí stúpa a úroveň poznatkov o poskytovaní prvej pomoci je u laickej verejnosti nízka. Poskytnutie prvej pomoci do príchodu zdravotnej záchrannej služby je nezastupiteľné pri záchrane života. Preto by sme mali všetci, zvlášť študenti a budúci učitelia, dobre poznať aktuálne doporučované postupy pri poskytovaní prvej pomoci. Podstatnú časť nášho kurzu tvorí praktický nácvik na kvalitných výučbových modeloch, čo zvyšuje pripravenosť absolventov na reálnu situáciu.

Predmet ponúkne študentom základnú orientáciu v aktuálnych možnostiach riešenia sporov. V rámci predmetu bude pozornosť orientovaná nielen na tradične preferovaný spôsob riešenia sporov prostredníctvom štátneho súdu, ale študentom budú priblížené aj tzv. alternatívne metódy riešenia sporov, najmä mediácia a rozhodcovské konanie.

Našim zámerom je doplniť ponuku pedagogicko-psychologickej prípravy budúcich učiteľov, ktorá je súčasťou učiteľských študijných programov, o certifikovaný interdisciplinárny blok Riešenie konfliktných a krízových situácií v školskej praxi. Prečo? Z nasledovných dôvodov:

  • naša dlhoročná prax v Pedagogicko-psychologických poradniach nás vedie k tomu, aby sme budúcim učiteľom a ďalším záujemcom dali šancu zvýšiť ich pripravenosť (psychologické, medicínske, právne aspekty) na riešenie konfliktných krízových situácií, ktoré školská prax prináša (učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, učiteľ – učiteľ, učiteľ – riaditeľ ap.)

  • počas môjho pôsobenia na univerzite ma absolventi, hlavne učiteľských študijných programov, žiadali o referencie, ktorými bolo potrebne doložiť ich sociálno-osobnostnú, sociálno-psychologickú pripravenosť pre prácu v školskej alebo sociálnej oblasti – doma, ale hlavne v zahraničí.

Uvedený interdisciplinárny blok je určený tým, ktorí si uvedomujú konkurečné pracovné prostredie a majú záujem pri uchádzaní sa o pracovné miesta preukázať sa aj certifikátom, ktorý dokladuje ich kompetenciu, aktivitu, záujem pracovať na sebe.

1.KAIM/KPPZ/14 – Kurz prvej pomoci
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H Z kppz.pdf
Vyučujúci: MUDr. Judita Capková, PhD., MUDr. Monika Grochová, PhD., MUDr. Vladimír Hudák PhD., doc. MUDr. Radoslav Morochovič, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Výučba každý utorok –  15:30 – 17:00 hod.  

KOPaHP/RKSzPH/14 – Riešenie konfliktných situácií z právneho hľadiska
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H Z rkszph.pdf
Vyučujúci: JUDr. Regina Hučková, PhD.

 

KPPaPZ/RKS/14 – Riešenie konfliktných situácii v školskej praxi
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/2 14/28 4 H Z rks.pdf
Vyučujúci: PhDr. Anna Janovská, PhD., Mgr. Ondrej Kalina, PhD., prof. PhDr. Oľga Orosová,CSc., PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.

 


Študuj na UPJŠ