Prejsť na obsah

IB7 – Štatistika pre prax

2minút, 37sekúnd

Garant: doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.  

Prírodovedecká fakulta

Anotácia:  Bez základného štatistického spracovania dát sa dnes nedá robiť nielen vedecký výskum, ale ani obchod, manažment podniku, riadenie výroby atď. Orientácia v základoch štatistiky je preto nevyhnutnou súčasťou vyššieho vzdelania. Pritom s nasadením počítačového zberu dát ich objem neustále narastá, a preto rastie aj význam automatického vyhodnocovania dát softwarom. Zistenie skrytých väzieb v dátach často znamená rozhodujúcu konkurenčnú výhodu.  Veľké časové aj finančné úspory sa dajú dosiahnuť aj počítačovým modelovaním reálnych javov.

Blok pozostáva zo 4 predmetov, ktoré poskytnú študentom nematematického zamerania užitočné metódy štatistiky, ktoré majú široké využitie v bežnej praxi. Ide o predmety, ktoré v logickej nadväznosti poskytnú vedomosti o:

  1. Základných štatistických metódach. K základným formám gramotnosti v dnešnej informačnej spoločnosti patrí štatistická gramotnosť: schopnosť orientovať sa v základných štatistických ukazovateľoch, vedieť posúdiť ich vhodnosť. V mnohých vedách navyše pristupuje nutnosť ovládať základy matematického modelovania skúmaných javov pri zohľadnení stochastickosti poznania, najmä testovanie hypotéz.

  2. Viacrozmerných štatistických metódach. V praxi sa veľmi často stretávame so situáciami, keď na základe vstupných informácií musíme uskutočniť nejaké rozhodnutie, pričom sledovaný jav je ovplyvňovaný množstvom faktorov. Dôraz je kladený predovšetkým na praktické využitie a spracovanie dát pomocou moderných štatistických balíkov.

  3. Modelovaní a analýze dát pomocou systémov CAS. Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pri spracovaní reálnych dát a vytváraní ich matematických modelov použitím viacúčelových systémov počítačovej algebry resp. jednoúčelového softwaru zameraného na riešenie problémov špecifickej kategórie.

  4. Data mining. Cieľom je oboznámiť študentov so základnými princípmi dolovania dát na základe CRISP-DM metodiky.

ÚMV/ZSM/14 – Základné štatistické metódy
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H Z zsm.pdf
Vyučujúci: doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

 

ÚMV/MAD/14 – Modelovanie a analýza dát pomocou systémov CAS
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H Z mad.pdf
Vyučujúci: doc. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.

 

ÚMV/VRS/14 – Viacrozmerné štatistické metódy
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H L vrs.pdf
Vyučujúci: RNDr. Daniel Klein, PhD.

 

ÚMV/DAM/14 – Data mining
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
2/0 28/0 4 H L dam.pdf
Vyučujúci: RNDr. Tomáš Horváth, PhD.

Študuj na UPJŠ