Prejsť na obsah

IB1 – Etika v biomedicínskych vedách pre zdravotnícku prax

2minút, 51sekúnd

Garant: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Lekárska fakulta

Anotácia: Medicína a prírodné vedy sú odbory úzko späté s etickými princípami. V súčasnosti sa v biomedicínskych vedách  kladie veľký dôraz a požiadavka  na dodržanie rôznych etických noriem, ktoré neustále pribúdajú. Pracovník v zdravotníctve sa v klinickej a laboratórnej praxi, ako aj v experimentálnej medicíne často dostáva do problematických etických situácii, ktorých riešenie si vyžaduje určité odborné znalosti a etické myslenie. Riešenie aktuálnych etických dilem si vyžaduje multidisciplinárny prístup založený na účinnej syntéze všeobecne biologických a medicínskych poznatkov s aplikáciou príslušných právnych noriem.  Získané vedomosti a praktické skúsenosti umožnia účinne a eticky vyriešiť konkrétnu dilemu. Samotný certifikát umožní uplatnenie študenta po absolvovaní druhého stupňa štúdia vo viacerých oblastiach zdravotníctva, a to nielen v klinickej, laboratórnej a experimentálnej medicínskej praxi, ale aj v príbuzných odboroch vrátane prírodných vied. Novými poznatkami z oblasti etiky sa výrazne zlepší uplatnenie absolventa na trhu práce, a tým aj jeho sociálno-ekonomické postavenie, pričom ide o dlhodobý prospech, ktorý je možné neustále  rozvíjať.

USL/BVE/14 – Biomedicínsky výskum a etika
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H Z bve.pdf
Vyučujúci: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková, PhD.

 

USL/EAT/14 – Etické aspekty tanatológie a humánnej tafonómie
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H Z eat.pdf
Vyučujúci: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková, PhD.

 

USL/EKM/14 – Etika a komunikácia v medicíne
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H L ekm.pdf
Vyučujúci: doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková, PhD.

 

USL/BEE/14 – Bioetika v enviromente 
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Informačný list
1/1 14/14 4 H L bee.pdf
Vyučujúci: prof. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD., doc. Ing. Iveta Cimboláková, PhD., MUDr. Ingrid Nerantzakis, MUDr. Dorota Sopková, PhD.

Biomedicínsky výskum a etika (BVE):
NVT (nepárny vyučovací týždeň) – streda
Prednáška:
14.30 – 16.00 hod.
Seminár: 16.00 – 17.30 hod.
Vyučujúci: doc. Cimboláková, PhD.

Etické aspekty tanatológie a humánnej tafonómie (EAT)
PVT (párny vyučovací týždeň) – streda
Prednáška:
14.30 – 16.00 hod.
Seminár: 16.00 – 17.30 hod.
Vyučujúci: MUDr. Ingrid Nerantzakis

Etika a komunikácia v medicíne (EKM):
PVT (párny vyučovací týždeň) – streda
Prednáška:
14.30 – 16.00 hod.
Seminár: 16.00 – 17.30 hod.

Bioetika v enviromente (BEE):
NPVT streda (začiatok 14.2.2024)
Prednáška:
14.30 – 16.00 hod.
Seminár: 16.00 – 17.30 hod.
dištančná výučba

• Pokyny k výučbe budú na stránke USL.


Študuj na UPJŠ