Prejsť na obsah

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky – ŠRVŠ SR

1minút, 20sekúnd

Študentská rada vysokých škôl Slovenskej republiky – ŠRVŠ SR

je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku a poradným orgánom Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

ŠRVŠ SR zriadilo Ministerstvo školstva SR ako potrebu organizácie, ktorá bude zastupovať slovenských študentov navonok, doma i v zahraničí.

Združuje zástupcov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

Na základe akého zákona vznikla ŠRVŠ ?
Študentská rada vysokých škôl SR vznikla v zmysle § 16a zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení jeho novelizácie zákonom č. 324/1996 Z. z.

Koho reprezentuje ŠRVŠ ?
Študentská rada vysokých škôl je reprezentantom študentov vysokých škôl a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k Ministerstvu školstva, zahraničným partnerom a k ostatným partnerom z akademickej obce na Slovensku.

Kedy vznikla ŠRVŠ ?
Jej prvé ustanovujúce zasadnutie sa konalo dňa 26. 3. 1997 v Bratislave.

Kto sa môže stať členom ŠRVŠ ?
Za člena ŠRVŠ môže byť zvolený len študent vysokej školy, ktorý študuje na bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu v SR.

Čo je hlavnou úlohou ŠRVŠ ?
Študentská rada vysokých škôl zastupuje záujmy študentov vysokých škôl navonok a vyjadruje sa o podstatných otázkach, návrhoch a opatreniach v oblasti vysokoškolského štúdia.

Kde sídli ŠRVŠ ?
Študentská rada vysokých škôl
Centrum vedecko-technických informácií SR
P.O.BOX 458
Staré grunty 52
842 44 Bratislava 4 Slovakia
tel.: +421 949 855 958
srvs@srvs.sk
www.srvs.sk

 


Študuj na UPJŠ