Prejsť na obsah

Informácie o verejnom obstarávaní

2minút, 21sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Úsek verejného obstarávania a nákupu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súlade s aktuálnou Smernicou na realizáciu verejného obstarávania v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prostredníctvom Úseku verejného obstarávania a nákupu zabezpečuje zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, v Profile verejného obstarávateľa http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/1036-zakazky, a z dôvodu zvýšenia informovanosti aj na svojej webovej stránke v Informáciách o verejnom obstarávaní.

Informácia podľa Čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Vedúca úseku RNDr. Marcela Kajňaková, PhD. IP: 055 234 1168 marcela.kajnakova@upjs.sk
Referát pre verejné obstarávanie a nákup
Referent pre verejné obstarávanie Renáta Lišková IP: 055 234 1149 renata.liskova@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Monika Malachovská IP: 055 234 1152 monika.malachovska@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Jana Slovenská IP: 055 234 1157 jana.slovenska@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Ing. Tomáš Štark IP: 055 234 1596 tomas.stark@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Ing. Daniel Štromp IP: 055 234 1583 daniel.stromp@upjs.sk
Referent pre verejné obstarávanie Ing. Silvia Vranayová IP: 055 234 1143 silvia.vranayova@upjs.sk
Referát nákupu
Koordinátor nákupu Ing. Mária Imreczeová IP: 055 234 1597 maria.imreczeova@upjs.sk
Referent nákupu a konzultant R UPJŠ Gabriela Štofová IP: 055 234 1552 gabriela.stofova@upjs.sk
Referent nákupu a konzultant R UPJŠ Bc. René Tkáč IP: 055 234 1581 rene.tkac@upjs.sk
Referent nákupu Ing. Mária Koľveková IP: 055 234 1582 maria.kolvekova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ