Prejsť na obsah

O Univerzite bez hraníc

2minút, 16sekúnd

Vzdelanie je jedným zo základných predpokladov pre dobré fungovanie a rozvoj spoločnosti. Vzbudzovať záujem o vzdelanie a podporovať  túto myšlienku sa snažia aj projekty detských univerzít. Vo februári roku 2010 bola prijatá v Bruseli Deklarácia EUCU.NET  (sieť detských univerzít v Európe), ktorá podporuje vznik projektov detských univerzít, a ktorej myšlienky sa snažíme aplikovať do života aj my realizovaním projektu Univerzita bez hraníc. Oproti projektom podobného charakteru je Univerzita bez hraníc koncepčne zameraná na sprístupnenie sveta vedy a vzdelania deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti s cieľom podporiť tak rozvoj ich talentu, schopností a zručností.  Existujúce detské univerzity deklarujú dostupnosť pre všetkých, no nie všetkým doterajšia organizačná forma detských univerzít vyhovovala. Napríklad, pre deti z detských domovov bolo komplikované zúčastniť sa programu jednotlivých dní. Snažíme sa preto znevýhodnené skupiny začleniť do kolektívu bez toho, aby sa v priebehu realizácie prihliadalo na tento handicap. Našou snahou je šíriť osvetu prostredníctvom kvalifikovaných pedagógov z rôznych oblastí lekárskych, prírodovedných, právnych, či filozofických vied a práve toto podujatie je jedinečnou príležitosťou, ako žiakom priblížiť „vážny a seriózny“ akademický svet hravou formou a vzbudiť tak detský záujem o nové poznatky.

Podujatie je určené žiakom ukončeného 5. a 6. ročníka základných škôl. Každý z účastníkov Univerzity bez hraníc dostane pri úvodnej registrácii skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré nosia počas celého trvania podujatia. Deťom je zabezpečené celodenné stravovanie (desiata, obed, olovrant), pitný režim, úrazové poistenie, dozor. Podujatie končí slávnostnou promóciou detských absolventov za prítomnosti akademických funkcionárov UPJŠ v Košiciach, rodičov, príbuzných a priateľov. Počas piatich dní sprostredkovávame malým nadšencom vysokoškolský život formou interaktívnych prednášok vysokoškolských pedagógov piatich fakúlt UPJŠ a univerzitných pracovísk. Program býva zvyčajne dopĺňaný o praktické ukážky a experimenty, prispôsobované veku a záujmom detských účastníkov.

Prihlasovanie na Univerzitu bez hraníc prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online prihlášky. Poplatok za účastníka je stanovený vo výške 80 € na 1 účastníka.


13. ročník podujatia Univerzita bez hraníc
10.07.2023 – 14.07.2023


Študuj na UPJŠ