Prejsť na obsah

O Univerzite bez hraníc

1minút, 48sekúnd

Univerzita bez hraníc (UBH) UPJŠ predstavuje projekt detskej univerzity, ktorej myšlienkou je poskytnúť žiakom základných škôl výnimočné chvíle strávené na univerzitnej pôde, ponúknuť im nové poznatky a skúsenosti a vzbudiť tak u nich záujem o vzdelanie a vedu v súlade s princípmi deklarácie siete detských univerzít v Európe EUCU.NET prijatej v roku 2010 v Bruseli.

Program UBH pripravujú kvalifikovaní pedagógovia a vedci z oblastí lekárskych, prírodovedných, právnych a filozofických vied, ale aj verejnej správy, športu a iných odborov, s cieľom priblížiť deťom akademický svet atraktívnou a hravou formou. UPJŠ ponúka účasť na programe aj deťom pochádzajúcim aj zo sociálne vylúčených vrstiev našej spoločnosti, napríklad z detských domovov, s úmyslom podporiť rozvoj ich talentu, schopností a zručností.

Každý z účastníkov Univerzity bez hraníc dostane pri úvodnej registrácii v pondelok skriptá, index, tričko a šiltovku, ktoré bude nosiť počas celého trvania podujatia. Pre deti je zabezpečené celodenné stravovanie (desiata, obed a olovrant), pitný režim, úrazové poistenie a dozor.

V rámci pestrých aktivít sa účastníci UBH deti zoznámia s prostredím Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, jej piatich fakúlt a niektorých univerzitných pracovísk. Absolvujú zaujímavé prednášky spojené s praktickými ukážkami a experimentmi s ohľadom na ich vek a záujmy a súčasťou programu sú široké možnosti športového vyžitia v popoludňajších hodinách.

Podujatie ukončí v piatok slávnostná promócia absolventov za prítomnosti akademických funkcionárov UPJŠ v Košiciach a tiež ich rodičov a blízkych v posluchárni M5 na Šrobárovej 2 v Košiciach.

Prihlasovanie prebieha elektronickou formou prostredníctvom online prihlášky. Účastnícky poplatok predstavuje 100 € na osobu. (V prípade záujmu prevyšujúcom kapacitné možnosti bude realizovaný výber účastníkov).


14. ročník podujatia Univerzita bez hraníc
08.07.2024 – 12.07.2024


Študuj na UPJŠ