Prejsť na obsah

Laboratórium analytickej cytometrie

2minút, 41sekúnd

Laboratórium analytickej cytometrie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (LAC) pod vedením prof. RNDr. Petra Fedoročka, CSc. je vybavené špičkovým konfokálnym mikroskopom TCS SP5 X, ktorý plánovite doplnil už existujúcu infraštruktúru tohto laboratória pozostávajúcu z invertovaného fluorescenčného mikroskopu DMI 6000 B vybaveného mikromanipulátorom a kultivačnou komôrkou pre zber dát zo živých buniek. Obidva mikroskopické systémy dodala spoločnosť Leica Microsystems.

Špičková mikroskopická technika v celkovej hodnote viac ako 658 tis. € bola zakúpená z prostriedkov projektu APVV VVCE-0001-07 – „Centrum pre výskum signalómu“ a z projektu  ŠF „SEPO I –  Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu“ (ITMS 26220120024).

Konfokálny mikroskop Leica TCS SP5 X je zariadenie určené na trojrozmernú mikroskopickú analýzu a sledovanie dynamických zmien v čase v bunkách a tkanivách
s možnosťou fluorescenčnej spektrálnej analýzy. Okrem toho umožňuje aj kolokalizačné štúdie na subcelulárnej úrovni. Keďže detekcia je založená na princípe fluorescencie, analýza je limitovaná na štruktúry s autofluorescenciou alebo značené fluorescenčne pomocou rôznych farbív. Medzi štandardné aplikácie patrí subcelulárna lokalizácia rôznych proteínov, štruktúrne zmeny bunkových organel, zmeny fyziologických parametrov bunky ako sú pH, mitochondriálny potenciál, hladina Ca2+ a pod. Zároveň je možné vykonávať aj sofistikovanejšie analýzy vzájomnej kolokalizácie štruktúr pomocou metódy FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer).

Intuitívne a jednoduché softvérové rozhranie a plne automatizovaný systém umožňuje ľahké zacvičenie a obsluhu. Otvárajú sa tak atraktívne možnosti využitia týchto systémov aj vo výučbe študentov a v ich zasväcovaní do sveta molekulárnej cytológie.

V závere roka 2010 bolo toto laboratórium vybavené ďalším špičkovým prístrojom – prietokovým cytometrom CyFlow ML a prietokovým cytometrom so sortrom BD FACSAria – z projektu „Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II“ (ITMS 26220120039)  vrátane obnovy ďalšej laboratórnej techniky v celkovej hodnote skoro 750 tis. €.

Prietokový cytometer/sorter  BD FACSAria je zariadenie umožňujúce multiparametrickú analýzu fluorescencie rôznych častíc (najčastejšie buniek) pripravených v suspenzii a ich následné delenie na samostatné populácie na základe ľubovoľnej kombinácie analyzovaných parametrov. BD FACSAria umožňuje analyzovať a triediť rýchlosťou až 70 000 častíc za sekundu. Takto je možné analyzovať a izolovať aj vzácne sa vyskytujúce elementy ako napr. kmeňové bunky, nádorové a nenádorové bunky a pod.

Laboratórium analytickej cytometrie je lokalizované jednak v bývalých zdevastovaných skladových priestoroch Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ v RBL pavilóne a jednak v rekonštruovaných laboratórnych priestoroch ústavu na Mánesovej 23. Rekonštrukcia a prestavba na laboratórne priestory bola financovaná z prostriedkov uvedených projektov v celkovej hodnote viac ako 97 tis. €.


Študuj na UPJŠ