Prejsť na obsah

Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr

2minút, 45sekúnd

Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr Lekárskej fakulty UPJŠ (LBTK) (obr. 1-9) pod vedením MVDr. Jána Rosochu, CSc. je špičkové akademické pracovisko, ktoré umožňuje in vitro manipuláciu s bunkami a tkanivami bez rizika kontaminácie, ako aj spracovanie kmeňových buniek izolovaných z dospelých a fetálnych tkanív bez použitia antibiotík. LBTK navyše vytvára podmienky pre prácu s certifikovanými ľudskými bunkovými líniami, čím sa docieli štandardizácia práce s adultnou kmeňovou bunkou a vytvorí sa súbor odporúčaných pracovných postupov potrebných pre docielenie kvality práce na úrovni európskych kritérií pre GLP (Good Laboratory Practice).

Samotné laboratórium LBTK tvorí ucelený uzavretý priestor triedy čistoty B, ktoré sa dosahuje pomocou vzduchotechnického zariadenia, ktoré zabezpečuje HEPA filtráciu vzduchu, vyvíja pretlak vzduchu, a tým umožňuje pracovať v laminárnych boxoch triedy II s bunkovými kultúrami v prostredí triedy čistoty A s pozadím vzduchu čistoty triedy B (obr. 3); takéto prostredie spĺňa prísne kritériá platné pre účely predklinického výskumu na bunkových kultúrach. V čistom priestore je vytvorená tlaková bariéra, ktorá chráni čistý priestor proti prienikom kontaminácie z okolitého prostredia. Keďže kontamináciu môže spôsobiť taktiež personál, nástroje a materiál, na vstupe a výstupe čistého priestoru sú vždy personálne a materiálové priepuste (obr. 4). Čistý priestor je udržiavaný kontinuálne – bez prerušenia.

Z hľadiska prístrojovej techniky je LBTK vybavené laminárnymi boxami triedy II (LABOX MB120), zabudovanými CO2 inkubátormi (BINDER CB150), chladiacimi a mraziacimi zariadeniami (GRAM Biocompact II 410), centrifúgami (Hettich Rotanta 460R, Universal 320R) (obr. 5,6,7) a mikroskopickou technikou (Leica Microsystems), t.j. priamym svetelným mikroskopom DM 750, ako aj invertovaným svetelným a fluorescenčným mikroskopom DMIL LED (obr. 8). Špičková mikroskopická technika v celkovej hodnote 33 000 € bola zakúpená z prostriedkov projektu Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG) podporeného zo ŠF EÚ (ITMS 26110230035).

Okrem čistých priestorov triedy B je na pracovisku zabezpečená aj technická infraštruktúra  pre programovateľné zmrazovanie (Nicool Freezer) a uskladnenie bunkových kultúr pri teplote -80°C (Sanyo MDF-U33V), ktoré umožní opätovné využitie, spracovanie buniek so zachovanou optimálnou životnosťou vzoriek buniek (obr. 9). Tieto zariadenia boli zakúpené z prostriedkov projektu Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG) podporeného zo ŠF EÚ (ITMS 26110230035).

Laboratórium bunkových a tkanivových kultúr je lokalizované na vedecko-výskumnom pracovisku  Združená tkanivová banka (ZTB) na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v budove teoretických ústavov na Triede SNP 1, v I. sekcii na 7. poschodí. Prestavba pôvodných laboratórnych priestorov (obr. 1, 2) bola financovaná z  prostriedkov projektu Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum (NEUREG) podporeného zo ŠF EÚ (ITMS 26110230035)  v celkovej hodnote 265 500 €. Združená tkanivová banka Lekárskej fakulty UPJŠ a UN LP Košice sú v projekte spoločne s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach partnermi Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach – žiadateľa projektu NEUREG.
 

 


Študuj na UPJŠ