Prejsť na obsah

Spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie

1minút, 59sekúnd

Spoločné laboratórium transmisnej elektrónovej mikroskopie (SLTEM) je spoločným pracoviskom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a niektorých ústavov SAV v Košiciach. Vedúcimi pracovníkmi LEM sú: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. a Ing. Vladimír Girman, PhD. Zámer vybudovať toto moderné Laboratórium elektrónovej mikroskopie vznikol z prirodzenej potreby mať k dispozícii vhodný nástroj na štúdium štruktúry látok na mikroskopickej úrovni, ktorý by odpovedal súčasným požiadavkám. 

V súčasnosti je v laboratóriu nainštalovaný vysokorozlišovací skenovací-transmisný elektrónový mikroskop JEOL 2100F s autoemisnou katódou a urýchľovacím napätím 200 kV. V štandardnom TEM režime disponuje bodovým a mriežkovým rozlíšením 0,19, resp. 0,14 nm a dosahuje maximálne zväčšenie 1 500 000x. V difrakčnom režime umožňuje aj difrakciu z nanoobjemu rádovo v jednotkách nanometrov kubických, čo je užitočné predovšetkým pri štúdiu nanočasticových systémov. V STEM režime poskytuje maximálne zväčšenie až 150 miliónov, a okrem pozorovania v tmavom poli je vybavený (ako jeden z mála v Európe) aj STEM detektorom pre pozorovania vo svetlom poli. Súčasťou mikroskopu je aj EDX analyzátor slúžiaci na stanovovanie chemického zloženia preparátov a digitálna kamera GATAN s citlivým dvojkanálovým snímačom na zachytenie pozorovaného obrazu. 

Mikroskop JEOL 2100F bol zakúpený z prostriedkov projektu štrukturálnych fondov NanoCEXmat 2: “Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou“ (ITMS: 26220120035). S nevyhnutným príslušenstvom si mikroskop vyžiadal celkové investície vo výške 832 tis. €. 

SLTEM je lokalizované v suterénnych priestoroch budovy na Park Angelinum 9. Tieto priestory  boli pôvodne v havarijnom stave. To si vynútilo investíciu do ich rekonštrukcie za dodržiavania prísnych podmienok stanovených dodávateľom mikroskopu. Potrebná bola nová sieť elektroinštalácie, sanácia omietok, presmerovanie kúrenárskych a plynových rúr, úprava podlahy s antivibračnou vložkou, zdvojenie stien a klimatizovanie všetkých miestností. Rekonštrukcia a prestavba na laboratórne priestory bola financovaná z prostriedkov UPJŠ v celkovej hodnote 80 tis. €.
  

 


Študuj na UPJŠ