Prejsť na obsah

Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie

2minút, 25sekúnd

     Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie (LEFaK) pri Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je zamerané na vedecký výskum zvukovej roviny jazykov, na skúmanie medziľudskej komunikácie a komunikácie človek – stroj. Vedúcim LEFaK je Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. LEFaK je lokalizované v budove Aristoteles na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach, stavba bola zrekonštruovaná podľa projektu IKT 2: Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ (kód ITMS: 26250120028).

     V laboratórnom komplexe sa riešia projekty agentúr APVV a VEGA, doktorandské výskumy a záverečné práce študentov, prebieha tu výučba fonetiky, teórie komunikácie a informácie aj informačných systémov.

     V priestoroch LEFaK je inštalovaná technológia v celkovej hodnote 192 729 € podľa projektu IKT 1: Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební (kód ITMS: 26250120003), aktivita 2.3: Zariadenie fonetického laboratória – Fonetika a masmediálna komunikácia. LEFaK pozostáva z troch pracovísk: samotného fonetického laboratória, nahrávacieho štúdia a posluchárne fonetiky. V nahrávacom štúdiu sú inštalované zariadenia na snímanie obrazu (2 kamery Sony HVR Z5E, statívy), na snímanie zvuku (mikrofóny Sennheiser) a svetelná rampa (LED aj halogénové štúdiové reflektory a regulátor Eurolight LD6230). Vo fonetickom laboratóriu – centrálnom pracovisku LEFaK – sú inštalované nasledovné zariadenia:

  • prepínací pult SE-800 a rekordér Sony HVR M15E na réžiu a záznam obrazových a zvukových signálov,
  • nahrávací pult BOSS BR-1200 na spracovanie a záznam zvukových signálov,
  • 3 satelitné prijímače OPENBOX na príjem televíznych a rozhlasových staníc,
  • prepínače Kramer na distribúciu zvukových a obrazových signálov do pracovných staníc vo fonetickom laboratóriu aj v posluchárni fonetiky,
  • 6 multimediálnych stolných počítačov HP Compaq Elite 8100 s duálnymi monitormi,
  • softvérové vybavenie na analýzu, resyntézu a syntézu rečových signálov a na matematické spracovanie dát: Computer Speech Laboratory; Multi Speech; Matlab; Adobe Creative Suite – Master Collection CS5; SPSS; S Tools STx.

V posluchárni fonetiky je inštalovaných 15 multimediálnych stolných počítačov HP Compaq Elite 8100 s duálnymi monitormi a nasledovnou programovou výbavou: Multi Speech, Master Collection CS5, SPSS. Pracovisko učiteľa je doplnené audiosústavou, dataprojektorom a veľkoplošným televíznym prijímačom. Okrem výučby sa poslucháreň využíva aj na percepčné testy v súvise s fonologickým hodnotením rečového signálu.

 


Študuj na UPJŠ