Prejsť na obsah

Laboratórium feromagnetizmu

2minút, 35sekúnd

   Laboratórium feromagnetizmu (vedúci prof. RNDr. Peter Kollár, CSc.) vybudované v 80-tych a v 90-tych rokov na báze vtedy dostupnej prístrojovej techniky umožňovalo skúmanie základných vlastností magneticky mäkkých feromagnetík. V roku 2010 bola zavŕšená prvá etapa jeho prebudovania na základe získaných projektov, ktoré poskytovali finančné zdroje na rekonštrukciu miestnosti a vybavenia laboratória. Z prostriedkov projektu Nanocexmat I „Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou“ (ITMS 26220120019) bola financovaná prestavba samotnej miestnosti laboratória (vo výške cca 7 500,- €) a zakúpená časť prístrojového vybavenia laboratória  (vo výške cca 55 000,- €). Prispením dvoch projektov VEGA (VEGA 1/4020/07 a VEGA 1/0311/10) boli kúpené ďalšie zariadenia v celkovej cene 35 000,- €. 

   V laboratóriu sa podarilo skoncentrovať zariadenia na skúmanie magnetických vlastností magneticky mäkkých feromagnetík pri premagnetovaní v magnetických poliach v kvazistatickom režime až do frekvencií 300 kHz. Ide o feromagnetiká, ktoré sú predmetom základného výskumu a sú pripravované metódou rýchleho ochladenia taveniny na rotujúcom valci v tvare tenkej pásky a kompaktovaných práškových kovových a kompozitných materiálov v tvare malého prstenca. Táto sústava zariadení umožňuje taktiež skúmať magnetické vlastnosti materiálov tvaru tenkých pásov pre potreby aplikovaného výskumu. 

   Pomocou nasledovných zariadení je možné stanoviť všetky dôležité charakteristiky feromagnetika, ako je koercivita, straty, remanentná magnetická indukcia a permeabilita. Ide o tieto zariadenia:

  1. DC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek a kriviek prvotnej magnetizácie pri kvazistatickom premagnetovaní
  2. nf AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach do 50 Hz
  3. nf AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 50 Hz do 1 kHz
  4. vf AC hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri premagnetovaní v striedavých magnetických poliach od 1 kHz do 300 kHz.

   V nadväznosti na možnosti uvedených zariadení sa používa impendančný mostík na skúmanie komplexnej permeability feromagnetík meraním impedancie vo frekvenčnom rozsahu 100 Hz-20 MHz. Na skúmanie magnetizačných procesov prebiehajúcich v tenkých povrchových vrstvách (hrúbku cca 50 nm) a tenkých vrstvách slúži Kerrov hysterezigraf na zaznamenávanie hysteréznych slučiek pri kvazistatickom premagnetovaní.

   Laboratórium feromagnetizmu je vybavené aj technologickými zariadeniami umožňujúcimi vykonávať niektoré etapy prípravy práškových vzoriek pre prípravu kompaktovaných kovových a kompozitných materiálov. Ide najmä o guľové mlyny určené na mletie kovových feromagnetických materiálov pri izbovej teplote a pri teplote kvapalného dusíka (kryomletie) a planetárny mlyn určený na vysokoenergetické mletie a mechanické zlievanie.

   Druhá etapa modernizácie Laboratória feromagnetizmu sa začala 1. 12. 2010 protredníctvom projektu Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku, MIKROMATEL, (ITMS:26220220105).
 


Študuj na UPJŠ