Prejsť na obsah

Laboratórium hmotnostnej spektrometrie a metabolomiky

3minút, 14sekúnd

Laboratórium hmotnostnej spektrometrie a metabolomiky Lekárskej fakulty UPJŠ pod vedením MVDr. Alojza Bombu, DrSc. je vybavené špičkovým plynovým chromatografom Agilent 7890A (Obr. 1), hmotnostným spektrometrom s lineárnym kvadrupólom Agilent 5975C a autosamplerom Agilent 7693A (Obr. 1). Na ovládanie prístroja sa používa datastanica so softvérom s výkonom dostatočným pre ovládanie celého prístroja, zber údajov, vyhodnocovanie, tvorbu a tlač reportov. Súčasťou datastanice sú tiež knižnice hmotnostných spektier pre metabolomiku Fiehn GC-MS Metabolomics RTL, Wiley Registry 9. edícia kombinovaná s NIST 11, NIST “AMDIS“ a NIST “MS Search“.

Špičková technika na metabolomické analýzy v celkovej hodnote 130 tis. € bola zakúpená z prostriedkov ŠF EÚ v rámci projektu „CEMIO – Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb“ (ITMS 26220120058).

Spojenie plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie predstavuje výhodnú kombináciu dvoch výkonných analytických techník. Plynová chromatografia separuje metabolity zo zložitej zmesi v určitom čase a hmotnostná spektrometria poskytuje informácie, pomocou ktorých sa tieto zlúčeniny môžu jednoznačne identifikovať.

Autosampler 7693A (Obr. 2) prináša možnosť unikátneho patentovaného rýchleho vstrekovania, ktoré je optimálnym riešením pre maximálnu produktivitu, výkon a flexibilitu.

Plynový chromatograf 7890A (Obr. 3) je všestranný, spoľahlivý a flexibilný prístroj na široký rozsah použitia. Vďaka vysokej spoľahlivosti je tento dvojkanálový systém výkonným nástrojom na analýzu komplexných biologických matríc. Vlastnosti ako pokročilé separačné funkcie, neprekonateľný výkon a produktivita, rýchly ohrev (LTM II), chladenie, backflushing (spätný preplach kolón) umožňujú vykonávať viac analýz v kratšom čase. Prístroj ešte obsahuje elektronické ovládanie tlaku/prietoku (EPC) a digitálnu elektroniku, multimode inlet (MMI) pre vysokú citlivosť, retention rime locking (RTL) na dosiahnutie identických retenčných časov s presnosťou (0,001 psi) čo ho zaraďuje medzi najspoľahlivejšie a najrobustnejšie plynové chromatografy na trhu.

Hmotnostný spektrometer 5975C (Obr. 4) obsahuje inertný iónový zdroj (Obr. 5), ktorý plní tri základné požiadavky: inertnosť čím minimalizuje stratu aktívnych a neutrálnych molekúl z GC, vysokú teplotu (až 350 ˚C), ktorá podporuje vynikajúce tvary chromatografických píkov a minimalizuje znečistenie iónového zdroja z vysokovrúcich matríc a inovatívnu optiku (šošovky) zasahujúcu až do samotného hmotnostného analyzátora – kvadrupólu (Obr. 6) prenosom optimálnych iónov. Unikátna hyperbolická kremenná konštrukcia kvadrupólu, umožňuje zahrievať analyzátor až na teploty 200 ˚C, čím sa dosahuje neprekonateľný výkon, robustnosť a spoľahlivosť. Triple-Axis detektor (Obr. 7) umožňuje maximalizovať zber/odozvu iónov a minimalizovať neutrálny šum v porovnaní s bežnými off-axis detektormi.

Datastanica so softvérom ChemStation umožňuje obsluhu GC-MS prístroja, získavanie, spracovanie i archiváciu dát. Dovoľuje plne automatické ladenie MS, vyznačuje sa jednoduchou diagnostikou. Inteligentné sekvencovanie umožňuje jednoduché spracovávanie série vzoriek. Vyhľadávanie v knižniciach MS spektier je jednoduché a rýchle, s možnosťou vytvárania vlastných knižníc.

Knižnica hmotnostných spektier Fiehn GC-MS so 700 zlúčeninami, definovanými retenčnými časmi a separačnými podmienkami je komplexné riešenie pre identifikáciu metabolitov. Wiley Registry 9. edícia kombinovaná s NIST 11. edíciou, spojuje dve najčastejšie používané knižnice spektier a vytvára najväčšiu databázu spektier pre GC-MS systémy. Zahrňuje 800 000 spektier  pre 700 000 individuálnych látok, a viac než 40 000 GC retenčných indexov. Súčasťou knižnice je tiež software NIST „MS Search“ a NIST „AMDIS“ dekonvolučný software.
 


 


Študuj na UPJŠ