Prejsť na obsah

Laboratórium štruktúrnej analýzy

1minút, 30sekúnd

Laboratórium štruktúrnej analýzy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ (LŠA) pod vedením prof. RNDr. Juraja Černáka, CSc. je vybavené počítačom riadeným (obr. 1) špičkovým monokryštálovým difraktometrom XCalibur (Oxford Instruments) s polohovo citlivým detektorom (CCD area detector Sapphire 2) a grafitovým monochromátorom (obr. 2). Existujúci základný prístroj bol postupne dovybavený chladičom kryštálov Desktop Cooler (obr. 3), ktorý umožňuje realizovať merania pri ľubovoľnej teplote v teplotnom intervale 170 až 293 K a generátorom Spellman DF60N3 z prostriedkov projektov  ŠF „Extrem – Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach“ (ITMS 26220120005) a „Extrem – Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach“ (ITMS 26220120047) v celkovej hodnote viac ako 77 tis. €.

Monokryštálový difraktometer XCalibur je zariadenie určené na zber difrakčných dát z monokryštálov. Na základe nameraných dát sa určujú základné kryštalografické údaje o skúmanej látke (mriežkové parametre, priestorová grupa súmernosti) a následným spracovaním údajov sa určí trojrozmerná kryštálová štruktúra skúmanej látky, to je akými chemickými väzbami a medzimolekulovými silami sú atómy pospájané do molekúl a následne do trojrozmernej priestorovej štruktúry. Na získanie kompletných dát postačuje veľkosť kryštálu v rozsahu od 0,1 do 0,5 mm.

Laboratórium štruktúrnej analýzy je lokalizované v priestoroch Katedry anorganickej chémie Ústavu chemických vied na Moyzesovej 11 na prvom poschodí. Bývalé nevyhovujúce priestory boli zrekonštruované a prestavané vrátane vybavenia klimatizáciou v celkovej hodnote takmer 10 tis. €, najmä za podpory projektov APVV a VEGA.
 

             


Študuj na UPJŠ