Prejsť na obsah

Laboratórium UHV STM Ústavu experimentálnej fyziky a Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ

2minút, 59sekúnd

Laboratórium UHV STM Ústavu experimentálnej fyziky a Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ bolo vybudované v rámci riešenia projektu PROMATECH (ITMS: 26220220186).

Umiestnenie laboratória
Laboratórium je umiestnené v priestoroch Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, Park Angelinum 9.

Experimentálne vybavenie laboratória
V laboratóriu je umiestnené komplexné zariadenie na prípravu a charakteristiku tenkých vrstiev a nanoštruktúr v ultra-vysokom vákuu a integrovaný skenovací tunelový mikroskop a mikroskop atómových síl pracujúci v ultra-vysokom vákuu, pri ultra-nízkych teplotách a vysokých magnetických poliach.

Zodpovedná osoba:
Mgr. Pavol Szabó, CSc., ÚEF SAV Košice
Mgr. Tomáš Samuely, PhD., ÚFV PF UPJŠ Košice

Funkcia zariadenia:
Komplexné zariadenie od firmy Specs sa skladá z dvoch prepojených vákuových komôr s tlakom nižším ako 10-10 mbar. V prípravnej komore sa nachádza:

Špeciálny manipulátor

 • 4 osy pohybu s vysokou presnosťou
 • Lineárny pohyb v smere x, y, z s rozsahom Dx, Dy: +/- 12.5 mm, Dz: 900 mm
 • otáčanie ±180°
 • ohrievanie elektrónovým zväzkom do 1000°C a chladenie N2
 • samostatná pozícia pre priame zahrievanie elektrickým prúdom

Elektrónový odparovač

 • 4-komorový elektrónový odparovač s NW35CF (2.75″) prírubou, dvoma fixnými držiakmi a dvoma držiakmi možnosťou posunu, možnosť súčasne naparovať až 4 rôzne materiály z tyčiniek alebo nádobiek

Vysokoteplotný odparovač

 • Na odparovanie materiálov s nízkym tlakom nasýtených pár

Kremíková mikrováha s príslušenstvom

 • Mikrováha na určenie hrúbky naparenej vrstvy

Iónový zdroj

 • Iónový zdroj s irídiovým vláknom pokrytým oxidom Yttria s dlhou životnosťou na odprašovanie nečistôt z povrchu vzoriek v ultra-vysokom vákuu

RHEED systém s príslušenstvom

 • Reflected high-energy electron diffraction (difrakcia vysokoenergetických odrazených elektrónov) na charakterizáciu rastu tenkých vrstiev a ich štruktúry

Analyzátor pre XPS, UPS, AES, SAM, ISS a LEIS

 • Viackanálový detektor s rozšíreným dynamickým rozsahom CEM

Zdroj RTG s príslušenstvom

• Pre X – ray Photoelectron Spectroscopy (spektroskopiu rontgenovskych fotoelektrónov) na chemickú analýzu povrchov

Štvorpólový hmotnostný spektrometer

 • Na analýzu zostatkových plynov vo vákuu pri naparovaní

 

V STM komore sa nachádza:

Nízkoteplotný skenovací tunelový mikroskop pracujúci pri  podmienkach  ultra-vysokého vákua (UHV STM) vo vysokých magnetických poliach a ultra-nízkych teplotách

 • UHV STM systém, pracujúci pri nízkych telotách v teplotnom intervale 1K – 300 K s chladením na báze Joule-Thomson refrigerátora s modulárnou Tyto hlavou, umožňujúca používanie rôznych senzorov, ako qPlus, Kolibri senzor, STM, umožňujúci simultánne merania AFM/STM v magnetických poliach vyšších ako 2 T  pri teplotách nižších ako 4 K.
 • Kryostat s dusíkovým a 4He chladením
 • Supravodivý magnet umožňujúci SPM merania v magnetických poliach min. do 3 Tesla v smere kolmom na povrch vzorky.
 • Kontrolná elektronika od firmy Nanonis.

Samostatná komora s inertnou atmosférou

 • S možnosťou priameho pripojenia ku vákuovej komore a transferu vzorky
  Cena: 932.140 €

Realizácia: projekt PROMATECH (ITMS: 26220220186)

Oblasti aplikácie:

 • topografia s atómovým rozlíšením
 • spektroskopia vodivostných elektrónov s extrémnym rozlíšením
 • in-situ príprava a charakterizácia tenkých vrstiev a nanoštruktúr
 • manipulácia s jednotlivými atómami a molekulami

Študuj na UPJŠ