Prejsť na obsah

Metalografické laboratórium

2minút, 54sekúnd

Metalografické laboratórium sa zrekonštruovalo a vybudovalo v rámci projektu Štrukturálnych fondov NanoCEXmat (Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou – ITMS 26220120019) a je umiestnené v priestoroch Katedry fyziky kondenzovaných látok Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, Park Angelinum 9. Na jeho vybudovanie sa použili finančné prostriedky v celkovej výške približne 31900 €. Vedúcim Metalografického laboratória je Ing. Vladimír Girman, PhD. (vladimir.girman@upjs.sk).
V tomto laboratóriu sú umiestnené nové zariadenia určené predovšetkým na prípravu metalografických preparátov, ktoré tvoria podporu pre svetelnú a elektrónovú mikroskopiu na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Za najväčší prínos možno okrem úplnej stavebnej rekonštrukcie a vybavenia moderným laboratórnym nábytkom považovať zakúpenie automatického lisu a brúsky/leštičky. Obidve zariadenia sú nevyhnutnou súčasťou takýchto laboratórií a práca bez nich je prakticky nemožná. Je len výhodou, že spomínané zariadenia patria k najmodernejším na trhu. Automatický lis umožňuje zalievať vzorky do rôznych plastických hmôt. Ponúka tiež možnosť použiť ako lisovaciu hmotu aj elektricky vodivý materiál, čo je neoceniteľná pomoc pri náväznosti na rastrovaciu elektrónovú mikroskopiu. Vzorku tak nie je potrebné z lisovacej hmoty prácne vyberať, čím sa predíde jej mechanickému poškodeniu. Lis je plne automatický, pričom všetky podmienky lisovania, (teplota, čas lisovania, rýchlosť ochladzovania) je možné programovať. Maximálna teplota a tlak, ktoré sa tu dosahujú, sú 250°C, resp. 6 bar. Priemer lisovacieho piestu 25 mm bol pri nákupe zvolený s ohľadom na kompatibilitu s brúskou, ktorá v automatickom režime umožňuje uchytenie vzoriek do prípravku práve s priemerom 25 mm. Aj tento prístroj umožňuje programovanie podmienok brúsenia/leštenia. Nastaviteľné sú hodnoty prítlaku vzoriek, doby brúsenia/leštenia, rýchlosti a smeru rotácie kotúča, či rýchlosť dávkovania pomocnej suspenzie. Zaujímavosťou je prípravok na meranie odbrúsenej vrstvy rádovo v jednotkách mikrometrov. V prípade špeciálnych požiadaviek je možné na tejto brúske/leštičke pracovať aj v manuálnom režime.
Tieto dva prístroje si k svojej činnosti vyžadujú aj pomocné príslušenstvo. Predovšetkým vzduchový kompresor s kontrolovanou vlhkosťou a filtráciou mechanických nečistôt nad 5 mikrometrov. Laboratórny nábytok, kompresor, ako aj ďalšie vybavenie laboratória (ultrazvuková čistička, nový digestor, stojanová lupa so zväčšením 20x a vlastným osvetlením, atď.) však boli zakúpené z prostriedkov iných než európskych fondov. V blízkej budúcnosti je naplánovaný nákup ešte jedného dôležitého prístroja takého laboratória – iónovej bombardovačky, ktorá bude slúžiť na precíznu prípravu fóliových preparátov pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu.

 


 

                
 Metalografické laboratórium pred (vľavo) a po rekonštrukcii (vpravo)

 

Nový digestor s vlastným osvetlením. Metalografická brúsička a leštička s manuálnym
a automatickým režimom.

  

Programovateľný zalievací automat slúžiaci na zalievanie metalografických preparátov do rôznych hmôt. Vľavo je ultrazvuková čistička a stojanová lupa s vlastným osvetlením.


Študuj na UPJŠ