Prejsť na obsah

Špecializované laboratórium morfológie

2minút, 13sekúnd

Pracovníci Ústavu anatómie LF UPJŠ sa zameriavajú na štúdium podávania nadmerných dávok vitamínu A na nervový systém, na štúdium faktorov mnohopočetnej liekovej rezistencie v rôznych typoch nádorov a na štúdium podávania rôznych dávok deprenylu na reprodukčné parametre.

Pracovisko je vybavené unikátnymi prístrojmi pre vyhodnocovanie natívnych i histologických preparátov, ktoré boli zakúpené z prostriedkov projektu „Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb“ (ITMS 26220120058). Ide o konfokálny mikroskop OLYMPUS FV-1000 BX61 a invertovaný svetelný mikroskop OLYMPUS CKX-41.

OLYMPUS FV-1000 BX61 – pozostáva zo špičkového svetelného mikroskopu OLYMPUS BX-61, ktorý je doplnený o laserové a fluorescenčné jednotky. Konfokálna mikroskopia je optická zobrazovacia technika, ktorá na zvýšenie rozlíšenia a kontrastu v mikrofotografii používa bodové osvetlenie a elimináciu parazitárneho svetla. Konfokálny mikroskop na rozdiel od klasického mikroskopu dokáže zobraziť obraz aj po vrstvách a vytvoriť tak trojrozmerný obraz skúmaného objektu. V praxi to znamená, že sme schopní pozorovať i štruktúry zanorené vo vzorke. Nakoľko je detekcia založená na princípe fluorescencie, analýza je obmedzená na štruktúry s autofluorescenciou alebo na štruktúry značené pomocou fluorescenčných farbív.  Náš mikroskop sa najčastejšie používa na detekciu kolokalizácie rôznych proteínov na subcelulárnej úrovni, keďže dokáže súčasne zobrazovať fluorescenciu v troch rôznych vlnových dĺžkach. Momentálne sa prístroj využíva na sledovanie prítomnosti apoptotických buniek v nervovom tkanive a na odlíšenie apoptotických a nekrotických spermií. Prístroj bol zakúpený za viac ako 249 tisíc Eur.

OLYMPUS CKX-41 – pozostáva z invertovaného svetelného mikroskopu s fázovým kontrastom, ktorý je doplnený o digitálny záznam obrazu. Fázový kontrast je mikroskopická technika, ktorá dokáže zvýšiť kontrast obrazu zvýraznením alebo stmavnutím jemných detailov v štruktúrach, ktoré sú na prvý pohľad uniformné. Prístroj sa používa na sledovanie neofarbených, biologických vzoriek, v ktorých dokáže pomôcť rozlíšiť štruktúry o veľmi podobnej transparentnosti. Mikroskop je v súčasnosti využívaný na sledovanie počtu a pohyblivosti buniek.

Špecializované laboratórium morfológie je súčasťou Ústavu anatómie LF UPJŠ v Košiciach, pracuje pod vedením prof. MUDr. Dariny Kluchovej, CSc. a sídli na ulici Šrobárova č. 2 v Košiciach.
 


 


Študuj na UPJŠ