Prejsť na obsah

Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR).

1minút, 59sekúnd

   Laboratórium nukleárnej magnetickej rezonancie ako akademické pracovisko Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LNMR) je vybavené dvoma unikátnymi NMR spektrometrami spoločnosti Varian (teraz Agilent Technologies), Palo Alto, Kalifornia, USA:

  1. nový špičkový 600 MHz NMR spektrometer Varian VNMRS s novým typom COMPACT magnetu, päťkanálovou konzolou, sondami na priame aj inverzné pozorovanie, vybavením na NMR tuhej fázy, VT jednotkou a robustným autosamplerom, ktorý slúži od januára 2010 na výskumné úlohy najmä v oblasti bio-NMR a materiálových vied;
  2. rutinný 400 MHz spektrometer Varian Mercury Plus, ktorý sa od roku 2004 rozsiahlo využíva na meranie štruktúry a vlastností organických, bioorganických a anorganických  zlúčenín a materiálov pripravených v rámci mnohých vedeckých projektov univerzity a zvonku.

   Táto špičková technika bola zakúpená v rámci úlohy štátneho programu výskumu a vývoja s názvom „Dobudovanie špičkového laboratória so zameraním na nukleárnu magnetickú rezonanciu“ v celkovej sume viac ako 1 300 tis. €. Vedúcim Laboratória NMR je doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

   NMR spektroskopia je dnes pravdepodobne najvyužívanejšia spektroskopická technika na určovanie štruktúry a vlastností chemických zlúčenín. LNMR UPJŠ, ktoré nadväzuje na 40-ročnú tradíciu vo využívaní NMR na UPJŠ, je súčasťou Národného centra NMR spolu s NMR pracoviskami na STU, UK, TUKE a SAV. Zabezpečuje rozsiahlu výskumnú, vzdelávaciu a školiacu činnosť pre široký okruh vysokoškolských učiteľov, vedeckých a vývojových pracovníkov, doktorandov a študentov z VŠ, SAV, neziskového i podnikateľského sektora v oblasti NMR malých molekúl, biomolekúl a materiálov pre potreby prírodných, lekárskych, technických a pôdohospodárskych vied, technológií a environmentalistiky. Výsledky meraní boli publikované už v desiatkach vedeckých prác v karentovaných časopisoch. Keďže na Slovensku pracuje značný počet subjektov s predpokladom využitia NMR pre svoje potreby, cieľom LNMR UPJŠ je preto okrem podpory základného výskumu i rozširovanie aplikácií NMR pre orientovaný výskum, vývoj a technologický rozvoj v Košiciach, ako aj východoslovenskom i stredoslovenskom regióne.


Študuj na UPJŠ