Prejsť na obsah

Cena rektora udelena v roku 2008

1minút, 3sekúnd

     V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedeckého poznania učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola Cena rektora v roku 2008 udelená:

  • prof. RNDr. Ivanovi Kalinovi, DrSc., za zásluhy v rozvoji vedy a výchove doktorandov, docentov, profesorov z odboru biológia a príbuzných odborov, získavanie a zapájanie sa do domácich a zahraničných grantov a za úzku spoluprácu s klinickými pracoviskami, ktorým sa touto cestou umožnilo zapojiť sa aj do základného výskumu a získané výsledky sa mohli implementovať do praxe;
     
  • doc. RNDr. Martinovi Bačkorovi, PhD., za mimoriadny prínos v oblasti štúdia stresovej fyziológie rastlín a rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
     
  • prof. Ing. Jánovi Bajtošovi, CSc., PhD., za významný prínos v oblasti rozvoja pedagogických vied zahrňujúci moderné vedecké smery v pedagogike orientované na psychomotorický rozvoj osobnosti vychovávaných jedincov, za spracovanie a výklad teoretických východísk školskej pedagogiky a za vynikajúcu grantovú úspešnosť.

 


Študuj na UPJŠ