Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2012

0minút, 49sekúnd

   V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2012 udelená:

  • prof. RNDr. Petrovi Fedoročkovi, CSc., za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti experimentálnej onkológie pri štúdiu mechanizmov intracelulárnej signalizácie a za významný podiel na budovaní výskumnej infraštruktúry na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
     
  • Dr. h. c. mult. prof. RNDr. Alexandrovi Feherovi, DrSc., za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti fyzikálneho výskumu kondenzovaných látok pri nízkych teplotách.
     
  • prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc., za významnú monografickú prácu „Philosophy of the History of Philosophy (Strong and Weak Models)“, rozvíjajúcu teóriu dejín filozofie.

Študuj na UPJŠ