Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2013

0minút, 44sekúnd

   V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2013 udelená:

  • Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimírovi Babčákovi, CSc., za významný vedecký prínos v oblasti finančného práva a daňového práva na Slovensku a za významnú publikačnú činnosť.
     
  • prof. RNDr. Andrejovi Bobákovi, DrSc., za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti teórie efektívneho poľa s koreláciami a jej aplikácie na magnetické fázové prechody.
     
  • prof. PhDr. Pavlovi Stekauerovi, DrSc., za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti jazykovedy pri výskume slovotvorby, jazykovej typológie a univerzálií a za významnú publikačnú činnosť.

Študuj na UPJŠ