Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2017

1minút, 13sekúnd

    V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2017 udelená nasledovne:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • prof. Mgr. Jaroslavovi Hofierkovi, PhD. – za mimoriadny vedecký prínos k rozvoju geoinformatiky, významnú publikačnú činnosť, citačný ohlas a vynikajúcu grantovú úspešnosť
  • prof. h.c. prof. PhDr. Vladimírovi Leškovi, CSc. – za mimoriadne filozofické dielo “Heidegger, metafyzika a Gréci“, ktoré predstavuje najvýznamnejší výsledok nielen v našich domácich podmienkach, ale aj v širších medzinárodných kontextoch.
  • doc. RNDr. Jozefovi Strečkovi, PhD. – za významný vedecký prínos v oblasti kvantovej teórie magnetizmu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a grantovú úspešnosť.

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • Mgr. Michalovi Bajlovi – za mimoriadnu študijnú a publikačnú aktivitu, za intenzívnu prekladateľskú činnosť  a odovzdanie dizertačnej práce vo vynikajúcej kvalite.
  • RNDr. Samuelovi Dobákovi – za nadpriemerné publikačné výsledky a entuziazmus vo vedeckej práci
  • RNDr. Michalovi Gogovi – za nadpriemerné publikačné výsledky a entuziazmus vo vedeckej práci
     

Študuj na UPJŠ