Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2022

1minút, 1sekúnd

V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2022 udelená týmto osobnostiam:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • doc. RNDr. Ján Füzer, PhD. – za významný vedecký prínos v oblasti magneticky mäkkých materiálov, multidisciplinárnej oblasti, ktorá spája teoretickú a experimentálnu fyziku, materiálový výskum a jeho rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch spojenú s mimoriadnym citačným ohlasom a grantovú úspešnosť.

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • PharmDr. Radka Michalková – za významný vedecký prínos v oblasti štúdia protinádorových účinkov látok prírodného pôvodu, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch a grantovú úspešnosť.
     
  • JUDr. Ľuboslav Sisák – za významný vedecký prínos v oblasti medzinárodného práva súkromného.

Študuj na UPJŠ