Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2023

1minút, 41sekúnd

V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2023 udelená týmto osobnostiam:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. – za vynikajúce vedeckovýskumné výsledky dosiahnuté vo vednom odbore genetika, ktoré sa premietli do genetického vzdelávania na všetkých troch stupňoch univerzitného štúdia, za rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych indexovaných časopisoch spojenú s vysokým citačným ohlasom, za mimoriadnu grantovú úspešnosť ako aj rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • RNDr. Jozef Bednarčík, PhD. – za významný prínos k objasneniu vzťahov medzi atomárnou štruktúrou a vlastnosťami amorfných kovov pomocou metód využívajúcich rozptyl RTG žiarenia.
  • prof. PaedDr. Lívia Körtvélyessy, PhD. – za významný vedecký prínos v anglickej a všeobecnej jazykovede, rozsiahlu publikačnú činnosť v rešpektovaných svetových vydavateľstvách a prestížnych karentovaných časopisoch spojenú s mimoriadnym citačným ohlasom a prezentáciu vedecko-výskumných výsledkov pracoviska na špičkovej medzinárodnej úrovni.

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • RNDr. Lea Nosaľová – za významné pôvodné vedecké výsledky v oblasti ekológie, biológie, genetiky a genomiky chemolitoautotrofných síru oxidujúcich baktérií.

V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za pedagogickú činnosť bola Cena rektora v roku 2023 udelená osobnosti:

  • doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. – za výnimočný prínos v oblasti vysokoškolského alebo ďalšieho vzdelávania.

Študuj na UPJŠ