Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2018

1minút, 24sekúnd

    V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2018 udelená nasledovne:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • Dr.h.c. prof. RNDr. Stanislavovi Jendroľovi, DrSc. – za mimoriadny vedecký prínos v oblasti teórie grafov, významnú publikačnú činnosť, citačný ohlas a vynikajúcu grantovú úspešnosť.
  • prof. Ing. Martinovi Orendáčovi, CSc. – za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri experimentálnom štúdiu nízkorozmerných a geometricky frustrovaných magnetických systémov s možným využitím v oblasti magnetického chladenia pri nízkych teplotách, významnú publikačnú činnosť a citačný ohlas, ako aj rozvoj medzinárodnej vedeckej spolupráce.
  • prof. MUDr. Ivanovi Tkáčovi, PhD. – za významný vedecký prínos, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych časopisoch, výskumné aktivity dosahujúce vysokú medzinárodnú úroveň a grantovú úspešnosť

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • RNDr. Michalovi Nemergutovi – za etablovanie experimentálnych metód purifikácie proteínov tzv. IMAC technikou, za zavedenie metód týkajúcich sa tvorby cielených bodových mutácií v proteínoch a nadpriemernú publikačnú činnosť
  • Mgr. Marte Kulanovej – za skúmanie emigračných zámerov vysokoškolákov, za overenie modifikovaného Modelu presvedčení o migrácii a nadpriemernú publikačnú činnosť.

 


Študuj na UPJŠ