Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2019

0minút, 54sekúnd

    V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2019 udelená nasledovne:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • prof. Mgr. Vasiľovi Andruchovi, DrSc.  – za dlhodobo nadpriemernú publikačnú aktivitu v top časopisoch v odbore Analytická chémia a nadpriemerný citačný ohlas,
  • doc. PhDr. Františkovi Šimonovi, CSc.  – za dlhoročné zásluhy pri vyučovaní klasických jazykov na UPJŠ a významnú publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť v odbore.

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • RNDr. Kataríne Karľovej – za jej významný vedecký prínos v oblasti teoretického štúdia magnetizačných procesov Isingových a Heisenbergových spinových systémov, rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch a grantovú úspešnosť. 

Študuj na UPJŠ