Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2020

1minút, 7sekúnd

    V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2020 udelená týmto osobnostiam:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • prof. h.c., prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. – za významný prínos pre rozvoj vedy o daňovom práve a významnú publikačnú činnosť.
  • Mgr. Martin Panigaj, PhD. – za jeho prínos v oblasti výskumu využitia nukleových kyselín v nanotechnológiách so zameraním na terapeutické účely a vynikajúcu publikačnú činnosť v špičkových časopisoch.

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • Mgr. Lucia Bakošová – za významný vedecký prínos v oblasti medzinárodného práva reakcie na prírodné a priemyselné katastrofy a ochrany osôb v čase katastrofy.
  • RNDr. Vitalii Latyshev – za jeho  významný vedecký prínos v oblasti elektrokatalýzy a nanomateriálov, zavádzanie nových metodík výskumu katalyzátorov ako aj rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch a grantovú úspešnosť.
     

Študuj na UPJŠ