Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2021

1minút, 6sekúnd

V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2021 udelená týmto osobnostiam:

Cena rektora za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu:

  • doc. RNDr. Erik Čižmár, DrSc. – za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, multidisciplinárnej oblasti, ktorá spája fyziku, chémiu, materiálovú vedu a kvantové technológie a jeho rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch a grantovú úspešnosť.

Cena rektora za významný prínos doktorandov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vo vedeckovýskumnej činnosti:

  • RNDr. Radka Gorejová – za významný vedecký prínos v oblasti vývoja biodegradovateľných kovových biomateriálov pre ortopedické aplikácie a novej generácie elektrochemických biosenzorov a za jej rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentových časopisoch a grantovú úspešnosť.
     
  • PhDr. Milan Douša – za významný vedecký prínos v oblasti  nástrojov hodnotenia trvalo udržateľného rozvoja miest a obcí a rozsiahlu publikačnú činnosť v zahraničných  vedeckých časopisoch.

 


Študuj na UPJŠ