Prejsť na obsah

Jarná škola doktorandov

14minút, 55sekúnd

Jarná škola doktorandov je tradičné podujatie organizované Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré napomáha zvýšiť kvalitu prípravy študentov doktorandského štúdia v spoločenských, humanitných, lekárskych a prírodných vedách, matematike a informatike.  Cieľom podujatia je prehĺbiť aspekt interdisciplinarity, vzájomnej informovanosti a zvýšenia úrovne doktorandského vzdelávania zohľadňujúceho medzinárodné trendy. Na podujatí pravidelne zaznievajú odborné prednášky univerzitných pedagógov, ale aj odborníkov z mimouniverzitného prostredia. Doktorandi tak majú jedinečnú možnosť získať informácie aj z iného uhla pohľadu a zároveň možnosť oboznámiť sa so súčasnými svetovými trendmi v daných oblastiach výskumu. Prostredníctvom Jarnej školy doktorandov sa zvyšuje vzájomná informovanosť študentov dennej formy doktorandského štúdia o aktuálnych smeroch výskumu v rôznych študijných programoch a zároveň sa posilňuje interdisciplinárna zložka odborného rastu študentov. Jarná škola doktorandom bola mnohokrát  impulzom na nadviazanie kontaktov vedúcich k vzniku mladých interdisciplinárnych kolektívov a zároveň platformou na výmenu skúseností medzi zúčastnenými doktorandmi. V rámci odborného programu zúčastnení doktorandi prezentujú doterajšie výsledky svojej vedeckej práce. Počas podujatia sa uskutočňuje aj viacero workshopov, diskusných fór za účasti rektora UPJŠ v Košiciach, členov vedenia univerzity a členov vedenia fakúlt.

V roku 2020 sa i napriek obmedzeniam súvisiacich s pandémiou COVID 19 Jarná škola doktorandov uskutočnila, síce nie v prekrásnom prostredí Liptova ako po minulé roky, ale v Košiciach, nie v klasickom formáte, ale v online režime a nie v tradičnom jarnom, ale v neskorom jesennom termíne. V roku 2021 sa pre pokračujúcu pandémiu COVID 19 Jarná škola doktorandov prvý raz neuskutočnila, ale v roku 2022 sme v tradícii tohto podujatia naďalej pokračovali.

Jarná škola doktorandov 2022

Liptovský Ján

Prezentácia výsledkov na JŠD 2022

Mgr. Katarína Kalinová, LF UPJŠ

Prezentácia výsledkov na JŠD 2022

Mgr. Zuzana Klepcová, LF UPJŠ

Z ohlasov účastníkov na Jarnú školu doktorandov 2023
… za pozitívum JSD považujem workshopy, ktoré boli na zaujímavé témy a interaktívne spracované, zároveň možnosť sa porozprávať aj s kolegami z iných odvetví ako v ktorom pracujem a možnosť vypočuť si na čom sa pracuje nie len na PF ale aj na FF a podobne …
… najväčším prínosom JŠD bola možnosť oboznámiť sa s aktuálnym výskumom iných doktorandov v rôznych oblastiach. Ďalej považujem za obrovský prínos možnosť prezentovať naše doterajšie výsledky vedeckej práce a viesť prospešnú diskusiu s ostatnými doktorandami. Páčila sa mi možnosť zoznámiť sa s inými doktorandami, naviazať kontakty ako aj utužiť si vzťah s doktorandami, ktorých som poznala. Celkovo JŠD hodnotím veľmi pozitívne a chcela by som sa veľmi pekne poďakovať organizátorom JŠD ako aj vedeniu našej univerzity za obrovský kus práce, ktorý sa im podaril za posledné roky 🙂 …
… nadväzovanie nových kontaktov. Obohacujúce prednášky (v mojom prípade najmä prednáška na tému imposter syndrómu). Priebeh podujatia bol dobre zorganizovaný, pochvala všetkým, čo sa na tom podieľali …
… samostatné zážitkové (nielen) odborne zamerané podujatie trvajúce niekoľko dní je obzvlášť cenné v súčasnej dobe, keď väčšina konferencií po korone pokračuje naďalej viac-menej či výhradne v online režime.* možnosť vypočuť si často zaujímavé príspevky doktorandov z iných vedných odborov a čosi nového sa tak dozvedieť;* viaceré zaujímavé odborné prednášky i interaktívne semináre (odmietam používať v slovenčine anglický výraz workshop…): vyzdvihol by som najmä prednášku profesora Jarčušku a jeho športovo-medicínsku prednášku… dostalo ma, ako prepojil spočiatku rôzne športové perličky a udalosti neskôr s medicínou ako svojim odborom a zároveň sa potom dostal k paralelám medzi týmito oblasťami a našou doktorandskou či vedeckou prácou, etikou výskumu a podobne …
… zaujímavé témy niektorých workshopov a zúčastnených doktorandov. Vhodný program, ktorý umožňoval sa aj lepšie zoznámiť s inými doktorandmi…
… najväčšie pozitívum je, že nás doktorandov spája z rozličných študijných programov a fakúlt, čo nám vytvára jednak možnosť na budúce spolupráce a tiež utvára celistvejší obraz o doktorandskom štúdiu tým, že sa dostávame do konfrontácie s tým, kto ako prežíva to svoje štúdium v inom prostredí ako je to naše. Témy a prednášky sú fajn vec, ale za mňa je najväčší prínos práve toto …
… ako prínosné hodnotím možnosť nadviazať kontakt aj s inými doktorandmi na UPJŠ, utuženie vzťahov, možnosť zistiť, kto sa venuje akej téme (alebo akým témam sa vo všeobecnosti venujú na jednotlivých fakultách/odboroch), možnosť precvičiť si vlastné prezentačné zručnosti …
… možnosť spoznať témy, metódy, spracovanie, prejav kolegov z iných fakúlt, ako aj ich osobnosti. príjemné prostredie, priateľská atmosféra, väčšina prednášok bola prospešná (vzhľadom na skutočnosť, že sme z rôznych odborov, by to mohli prednášajúci poňať čiastočne pochopiteľne odborne, ale predovšetkým skôr popularizačnou formou (ako prof. Jarčuška) – možno workshop k multikulturalite by mohol byť vecnejší a bez čiastočne nadbytočnej teatrálnosti (nemyslím to v zlom, ale stráca sa potom hodnota – z môjho pohľadu). Oceňujem aj stravu a aj keď nebolo mnoho priestoru na iné aktivity, bolo možné sa aj prejsť v okolí …
… v rámci prednášok by som pridala praktické témy s využitím v každodennej práci doktoranda-téma pedagogiky-tipy pre úspešnú výučbu. Ďalej riešenie praktických otázok ohľadom publikovania, vedeckého rozvoja a možnosti spolupráce a zdieľania prístrojov medzi katedrami a ústavmi. Ďalej možnosti zahraničných spoluprác a pobytov a prednášky vedcov, ktorý takéto, podotýkam dlhodobé pobyty absolvovali. Uvítala by som, ak by bol prezentovaný prehľad o tom, aké výskumy sa na UPJS robia, aké spolupráce sú aj so zahraničím a akým spôsobom môžeme na tomto výskume participovať. Aký pokrok nastal v posledných rokoch atď. …
… Jarná škola úplne predčila moje očakávania. Všetko bolo na veľmi dobrej úrovni a veľmi dobre organizačne zvládnuté …
… prínosom bolo predovšetkým spoznanie mojich kolegov, ktorí pôsobia na rovnakej fakulte, s ktorými som dovtedy nemala možnosť hlbšie nadviazať kontakt. Zaujímavé boli taktiež prednášky a workshopy, ktoré sa zoberali témami hodnotnými aj pre náš odbor – ako napríklad ako zvládať akademický stres alebo ako lepšie pracovať pri výskume v kolektíve. Pozitívum bolo aj to, že JŠD predstavuje možnosť prezentovať náš výskum, čím sa zlepšujú prezentačné schopnosti jej účastníkov. To je hodnotné najmä pre kolegov, ktorí nemali doposiaľ možnosť zúčastniť sa žiadnej vedeckej konferencie, prípade majú stále stres hovoriť pred publikom. Ako veľké pozitívum hodnotím organizátorky celého podujatia, ktoré organizáciu zvládli výborne, boli vždy usmiate a maximálne nápomocné 🙂 …
… najväčším prínosom by pre mňa pravdepodobne boli prednášky expertov, ktoré sa konali v prvý deň a na ktoré som sa najviac tešila, keďže radšej počúvam skúsenejších odborníkov, bohužiaľ sa mi ale nepodarilo zmanažovať to tak, aby som ich stihla. Pokiaľ ide o interdisciplinaritu a s ňou súvisiacimi prednáškami doktorandov, boli síce zaujímavé, nepovažujem to však za prínos, nakoľko nesúviseli s mojim výskumom/témou dizertačnej práce. V tomto zmysle ma JŠD nijako vedecky neobohatila. Zaujímavé boli pre mňa workshopy/prednášky psychológov, o zvládaní stresu a pod. Do budúcna by som ich uvítala aj viac a rozsiahlejšie. Celkovo u mňa toto podujatie splnilo účel čiastočne, v interdisciplinarite prínos nevidím. Organizácia bola na vysokej úrovni, organizátori veľmi milí a ústretoví. Rovnako beseda s vedením bola obohacujúca, možno trochu krátka …
… interdiscipinarita, možnosť dozvedieť sa viac o výskume kolegov, možnosť neformálneho zoznámenia a tvorby priateľstiev, prístup vedenia univerzity a organizátorov. Podujatie ma motivovalo k pokračovaniu v PhD štúdiu a dosahovaniu lepších výsledkov, ukázalo mi na koho sa môžem obrátiť a ako nás doktorandov vníma univerzita …
… zoznámenie sa s veľkým množstvom kolegov z rôznych oblastí na našej univerzite. Nadviazanie spoluprác. Dostatok voľného času k rôznym aktivitám mimo hlavnej osi JŠD. Čo sa týka prednášok, ich časový rozsah aj odbornosť bola optimálna …
… je super, že sme mohli získať prehľad, čomu sa venujú doktorandi na iných pracoviskách, mohli sme sa zoznámiť a nadviazať širšie kontakty. Veľmi pekne za všetko ďakujeme, bolo to skvelé …
… JŠD rozšírila moje povedomie o tom, akým témam a výskumom sa venujú kolegovia a kolegyne doktorandi z iných pracovísk a fakúlt. Spoznal som veľa nových ľudí, nadviazal kontakty, z ktorých pevne verím, že niektoré využijem aj vo svojej práci. Prednášky lektorov boli zaujímavé, niektoré viac, niektoré ma zaujali menej ale takmer z každej som si niečo odniesol. Bol som milo prekvapený tiež z úrovne prednášok jednotlivých doktorandov. Myslím si, že to malo výbornú úroveň. Celkovo hodnotím pobyt na JŠD ako veľmi dobre investovaný čas a chcem veľmi pekne poďakovať vedeniu univerzity, že takúto aktivitu organizuje. Takisto veľká vďaka patrí ľudom ktorí sa konkrétnym spôsobom na prípravách JŠD podieľali. Klobúk dole za prípravu podmienok, ktoré sme v Tatrách mali. Všetko bolo super a keby som mohol, šiel by som na JŠD aj budúci rok …
… organizátori si dali do veľkej miery záležať na plynulom chode Jarnej školy doktorandov. Vedenie univerzity vykonalo veľmi dobrý kus práce a odborné prednášky boli na veľmi vysokej úrovni …
Z ohlasov účastníkov na Jarnú školu doktorandov 2022
… prínos vidím v stretnutí s doktorandmi z iných odborov a možnosť vidieť a počuť, čomu sa venujú vo výskume, oceňujem veľmi aktuálne a zaujímavé témy pozvaných prednášok… prínos vidím aj v prvom kontakte s konferenciou, kde si môžu doktorandi vyskúšať, ako to asi vyzerá…
… najväčším prínosom bola možnosť nadviazať kontakty s doktorandmi na ostatných fakultách, čo by mohlo prispieť k budúcej spolupráci, a zároveň odborné prednášky poslúžili aj ako veľká inšpirácia. No a túra bola za mňa super!… Nenapadá mi žiadne negatívum, bola som veľmi prekvapená, aké vydarené podujatie to bolo. Možno len pripomienka, že aj doktorandov z PF a LF zaujímajú prednášky z humanitných vied, tak sme niekedy aj za cenu neúčasti na našej sekcii odbiehali do sekcie humanitných vied, čo ma úprimne mrzí, ale zvedavosť bola veľká…
… prednášky expertov boli veľkým plus, rada by som vyzdvihla interakciu s „publikom“ na prednáške doc. Ráczovej. Zároveň interdisciplinárny charakter jednotlivých blokov prezentácií ponúkol pohľad do problematík iných ústavov/katedier v rámci LF/PF… škoda zrušenia plánovaných workshopov, hádam doktorandi nasledujúcich ročníkov budú mať možnosť ich absolvovať…
… oceňujem možnosť prezentovať výsledky pred väčším množstvom ľudí, možnosť spoznať nových doktorandov, neformálnu atmosféru a lokalitu, v ktorej sa JŠD uskutočnila, oceňujem aj výlet na Poludnicu…
… prednášky expertov boli rozhodne zaujímavé, oceňujem najmä tie praktické, zamerané na štúdium alebo vyrovnávanie sa so stresom, keďže tie boli prospešné pre všetkých, nielen pre lekársku a prírodovednú sekciu. Najväčšou výhodou JŠD je možnosť stretnúť sa s členmi ostatných katedier a fakúlt v relatívne neformálnom prostredí a vymeniť si skúsenosti aj znalosti. Oceňujem aj snahu o spoločný výlet, bola to veľmi pekná myšlienka, ale myslím, že trošku menej náročná túra by bola príjemnejšia a zapojili by sa viacerí študenti… odporúčam trvať na dodržiavaní presného času pri prezentovaní študentských prednášok, aby nedochádzalo k časovým sklzom a ostal čas na diskusiu pri každej téme…
… našla som si kamarátov. Videla som, ako prednášajú iní doktorandi a čo môžem zlepšiť. Dostala som spätnú väzbu na môj prejav aj problematiku, ktorou sa zaoberám. Rozšírila som si obzory. Som rada, že som mala možnosť hlbšie porozumieť výskumom, ktoré bežia nielen na našej fakulte, ale aj na ostatných fakultách, a ako prebieha ich doktorandské štúdium. Veľmi si vážim účasť docentov, profesorov, prorektorov, a samozrejme, rektora, ktorého príhovor bol pre mňa veľmi prínosný…
… komunikácia a tvorba nových vzťahov (nielen v odbore, ale aj medzi odbormi). Dostatok voľného času, ktorý umožňoval širokú besedu a spoznanie sa s ostatnými. Turistika po krásnom okolí. Spoločná preprava z univerzity. Technický pracovník prítomný celý čas na podujatí, ktorý hneď vyriešil akýkoľvek problém a nastavil/pripravil vždy všetko, aby bolo funkčné. Jednotné prihlasovanie a použitie portálu na to určeného (konečne sa stránka využíva, keď ju už máme…).
Skvelé prostredie. Organizácia bola skvelá. Nestretol som sa so žiadnym problémom. Navrhol by som možnosť opakovanej účasti doktorandov na viacerých ročníkoch. Viem, že pravidelne každý rok pre všetkých doktorandov by to asi kapacitne nebolo možné, ale ja by som si to vedel predstaviť ako prezentáciu každoročných experimentálnych výsledkov…
… skvelý výber plenárnych prednášok, možnosť vyskúšať si prednášať pred kolegami, krásna túra, ja by som privítala aj dve alebo možno dať na výber jednu menej náročnú „prechádzku“, aby ju zvládli aj tí menej zdatní, vyhovujúca voľnosť programu, keďže nekonečne dlho sa obsedieť a vnímať nedá, celkovo hodnotím veľmi pozitívne, na mňa osobne to malo motivačný účinok… z môjho pohľadu bola škoda, že sa nedalo byť na dvoch miestach naraz, na jednej strane som chcela vedieť, aké výskumy sa robia na Lekárskej a Prírodovedeckej fakulte, ale na druhej strane prednášky doktorandov z Filozofickej a Právnickej fakulty vyzerali veľmi zaujímavo…
… pre mňa osobne boli všetky plenárne prednášky veľmi zaujímavé. Oceňujem najmä prednášku pani docentky Ráczovej a pána profesora Hazuchu, pretože v týchto dňoch odovzdávam časť svojej záverečnej práce a cítim sa pod silným tlakom. Rovnako ma však zaujali aj témy prezentované doktorandmi. Pre pandemickú situáciu išlo o moje prvé osobné stretnutie s kolektívom ďalších doktorandov mimo našej katedry. Viem si zobrať príklad z odborného a profesionálneho prejavu starších kolegov a pretaviť získané skúsenosti do mojej prezentácie na dizertačnej skúške. Interdisciplinarita prezentovaných tém mi poskytla nové perspektívy nazerania na oblasť, ktorej sa aktuálne venujem… nevidím žiadne negatíva. Účasť na Jarnej škole doktorandov hodnotím ako veľmi prínosnú. Rada sa jej zúčastním aj budúci rok…
… najväčším prínosom bolo stretnutie doktorandov z rôznych odborov (interdisciplinarita), výmena skúseností, vzájomné zdieľanie skúseností s doktorandským štúdiom na rôznych fakultách. Väčšina prednášok expertov bola pútavá aj vhodne odprezentovaná. Oceňujeme otvorenú komunikáciu s vedením. Príjemným osviežením JŠD bola túra…
… oceňujem kolektív a profesionalitu prednášajúcich, besedu s vedením univerzity, variabilitu prednášok a rôznorodosť odborov, možnosti prepojenia jednotlivých vedných disciplín…

Zborníky z jednotlivých ročníkov Jarnej školy doktorandov

2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Fotogaléria Jarnej školy doktorandov

20232022201920182017201620152014

Študuj na UPJŠ