Prejsť na obsah

Pokyny k uznaniu dokladov o vzdelaní UPJŠ v Košiciach

1minút, 37sekúnd

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uznáva Doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou za rovnocenný po splnení podmienok v súlade so zákonom č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podmienkou je vyplnená žiadosť.

Prílohou k žiadosti sú:
a) kópia dokladu totožnosti,
b) osvedčené kópie dokladov o vzdelaní (preložené do štátneho jazyka),
c) osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva,
d) výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach (je potrebné dodať, ak nie je možné dodať kópiu dodatku k vysokoškolského diplomu, podľa bodu c) ),
e) informácia o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (obyčajná kópia dokladu o vzdelaní),
f) overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o ukončenom vzdelaní orgánom tretieho štátu príslušným na jeho overenie (APOSTILE),
g) doklad o zaplatení správneho poplatku
(podľa Poriadku poplatkov na číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0007 4351, Variabilný symbol:19018013):

  • na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 5,- €

  • na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 30,- €

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do štátneho jazyka podľa § 36 ods. 6 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Študuj na UPJŠ