Prejsť na obsah

Uznávanie dokladov o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa

3minút, 24sekúnd

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje:

  • Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedení na doklade o vzdelaní),
  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný vojenskou vysokou školou),
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ak ide o doklad o vzdelaní vydaný policajnou vysokou školou),
  • uznaná vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

Doklady o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa vydané uznanou vysokou školou alebo inou vzdelávacou inštitúciou v členskom štáte Európskej únie, v štáte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, ktorý nie je členským štátom (v treťom štáte) je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. V rámci procesu uznávania zahraničných dokladov o vzdelaní je posudzované splnenie podmienok na vydanie rozhodnutia o ich uznaní. Ak sú podmienky splnené, vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydaným v Slovenskej republike.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je kompetentná rozhodnúť o uznaní dokladov o vzdelaní, o zamietnutí žiadosti o uznanie dokladov o vzdelaní alebo o uložení rozdielovej skúšky.

Doklady o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa môžu byť predložené Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (na adrese: Referát vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia Rektorátu UPJŠ, Šrobárova 2, 040 01 Košice) na uznanie oprávnenia používať akademický titul a jeho skratku tak, ako boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza.

Žiadateľ, ktorému bol uznaný doklad o vzdelaní, podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní je oprávnený používať na území Slovenskej republiky akademický titul a jeho skratku tak, ako mu boli priznané podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, z ktorého doklad pochádza, a to v jazyku tohto štátu.
 
Uznanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, a realizuje sa v zmysle Smernice EP a Rady 2013/55/EÚ a Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov  o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na uznávanie dokladov o vzdelaní, sú: Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobné informácie o postupe uznávania dokladov o vysokoškolskom vzdelaní sú zverejené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR –  Uznávanie ukončeného vzdelania na vysokých školách.

Žiadateľ k žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní priloží:

  • prílohy uvedené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 5 € (pri štátoch, s ktorými je podpísaná bilaterálna dohoda) alebo 30 € (pri ostatných štátoch Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania) prostredníctvom elektronického platobného systému E-KOLOK.

Žiadosť pre uznanie dokladu získaného v zahraničí

Ďalšie informácie poskytne Referát vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia R-UPJŠ: tel. číslo: +421 55 234 1158; mail: zuzana.veselovska@upjs.sk

 


Študuj na UPJŠ