Prejsť na obsah

Udelené vedecké hodnosti „doktor vied (DrSc.)“ Vedeckou radou UPJŠ

2minút, 46sekúnd

Vedecká rada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelila v zmysle § 36 vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Z. z. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 302/1990 Zb. vedeckú hodnosť „doktor vied (DrSc.)“ nasledovným uchádzačom:

prof. MUDr. Peter Mitro, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: Vnútorné choroby
Pracovisko: 1. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH a.s., 040 01 Košice
Dátum udelenia Vedeckou radou: 8.3.2024

prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, DrSc.
doktorka lekárskych vied
vedný odbor: Neurológia
Pracovisko: Neurologická klinika a Centru klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha
Dátum udelenia Vedeckou radou: 26.5.2023

doc. RNDr. Gabriel Žoldák, DrSc.
doktor biofyzikálnych vied
vedný odbor: Biofyzika
Pracovisko: Technologický a inovačný park
Dátum udelenia Vedeckou radou: 25. 11.2022

doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
doktor biofyzikálnych vied
vedný odbor: Biofyzika
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Dátum udelenia Vedeckou radou: 11.3.2022

doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
doktor biofyzikálnych vied
vedný odbor: Biofyzika
Pracovisko: Centrum interdisciplinárnych biovied, Technologický a inovačný park UPJŠ v Košiciach
Dátum udelenia Vedeckou radou: 29.5.2020

doc. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc.
doktor matematických vied
vedný odbor: Diskrétna matematika
Pracovisko: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Dátum udelenia Vedeckou radou: 16.3.2018

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: Biofyzika
Pracovisko: Farmaceutická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
Dátum udelenia Vedeckou radou: 10.3.2017

MUDr. Andrey Musatov, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010303 Biofyzika
Slovenská akadémia vied
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky
Dátum udelenia Vedeckou radou: 29.5.2015

prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010303 Biofyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Pracovisko: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
Dátum udelenia Vedeckou radou: 29.5.2015

RNDr. Ivo Juránek, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030104 Farmakológia
Pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Dátum udelenia Vedeckou radou: 13.3.2015

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030215 Vnútorné choroby
Pracovisko: I. interná klinika LF UPJŠ
Dátum udelenia Vedeckou radou: 13.3.2015

RNDr. Peter Skyba, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Dátum udelenia Vedeckou radou: 7.11.2014

doc. Mgr. Marček Chorvátová, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010303 Biofyzika
Pracovisko: Medzinárodné laserové centrum v Bratislave
Dátum udelenia Vedeckou radou: 7.11.2014

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030104 Farmakológia
Pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Dátum udelenia Vedeckou radou: 28.3.2014

doc. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
Dátum udelenia Vedeckou radou: 28.3.2014

prof. MUDr. Igor Riečanský, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030215 Vnútorné choroby
Pracovisko: Klinika kardiológie a angiológie LF SZU v Bratislave
Dátum udelenia Vedeckou radou: 28.3.2014

doc. RNDr. Martin Moško, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Elektrotechnický ústav SAV
Dátum udelenia Vedeckou radou: 8.11.2013

RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor: 030104 Farmakológia
Pracovisko: Parazitologický ústav SAV
Dátum udelenia Vedeckou radou: 8.11.2013

RNDr. Pavol Farkašovský, DrSc.
doktor fyzikálnych vied
vedný odbor: 010304 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Pracovisko: Ústav experimentálnej fyziky SAV
Dátum udelenia Vedeckou radou: 31.5.2013

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.
doktor lekárskych vied
vedný odbor:  030104 Farmakológia
Pracovisko: Ústav farmakológie LF UPJŠ
Dátum udelenia Vedeckou radou: 15.6.2012


Študuj na UPJŠ