Prejsť na obsah

Aktuálne témy – postdoktorandské pozície na AR 2022/2023

21minút, 44sekúnd

Ústav fyzikálnych vied

Anotácia:
Nové kritické javy lokalizovaných magnetických systémov sú dosiahnuteľné iba súčasným zohľadnením magnetických, elastických a vibračných stupňov voľnostiu. V súčasných štúdiách magnetických látok sa v záujme zníženia zložitosti zvyčajne zanedbáva tepelná rozťažnosť a magnetostrikcia, čo vedie v skutočnosti k nedostatočnému opisu fyzikálnych vlastností systémov. Štúdium komplexných magnetických systémov v blízkosti teplotne riadených fázových prechodov a tlakom riadených kvantových fázových prechodov prispieva k hľadaniu súvislostí medzi ich premenlivým objemom a magnetickými vlastnosťami pomocou všeobecných a široko použiteľných metód. Prvým cieľom tohto projektu je študovať teóriu lokalizovaných magnetických systémov v blízkosti teplotných fázových prechodov, ako aj tlakom indukovaných kvantových fázových prechodov, pričom do úvahy bude vzatý premenlivý objem, magnetoelastické a magnetické väzby. Druhým cieľom je započítať elastické a vibračné príspevky špeciálnych komplexných systémov v Hamiltoniáne s cieľom študovať ich magnetické, termodynamické a kvantové vlastnosti pri konečných teplotách

Prijímajúci profesor: Prof. RNDr. Michal Jaščur. CSc.
E-mail: michal.jascur@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Prof. RNDr. Michal Jaščur. CSc.
E-mail: michal.jascur@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
titul PhD vo fyzike so špecializáciou na kvantovú teóriu magnetizmu

Ústav Informatiky

Anotácia:
Priestorový sluch je dôležitý v mnohých každodenných situáciách. Porozumenie tomu, ako sa v mozgu spracováva priestorová informácia je nedostatočné, obzvlášť z hľadiska vnímania vzdialenosti. V projekte sa budú používať pokročilé výpočtové nástroje a neurozobrazovacie techniky na výskum neurálnej bázy sluchového vnímania vzdialenosti

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.,
E-mail: stanislav.krajci@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. Norbert Kopco, Ph.D
E-mail: norbert.kopco@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
PhD v neurovedách / informatike / kognitívnej neurovede / fMRI neurozobrazovaní / výpočtovej neurovede / psychoakustike / dátovej vede, alebo v súvisiacich odboroch

Ústav Informatiky

Anotácia:
Účinným nástrojom v oblasti analýzy údajov je v súčasnosti aj formálna konceptová analýza a jej fuzzy rozšírenia. Spoločnou charakteristikou existujúcich metód je to, že sa zaoberajú aj neurčitosťou dát a dokážu spracovať neurčité dáta prostredníctvom používania fuzzy logiky, agregačných operátorov alebo konceptuálnych štruktúr. Cieľom postdoktorandského pobytu je návrh nových metód v oblasti Formálnej konceptovej analýzy pre dáta s prvkami neurčitosti. Cieľom je aj skúmanie vzájomných vzťahov medzi navrhnutými metódami, ďalšími fuzzy rozšírenia Formálnej konceptovej analýzy a kvantovými štruktúrami. Metódy navrhnuté a implementované v rámci tohto pobytu budú vhodne aplikované na reálnych údajoch napríklad z oblasti vzdelávania.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.,
E-mail: stanislav.krajci@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Ondrej Krídlo, doc. RNDr. PhD
E-mail: ondrej.kridlo@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Ukončené doktorandské štúdium v odbore informatika/matematika alebo v príbuzných odboroch. Skúsenosti z oblasti formálnej konceptovej analýzy. Minimálne 3 publikácie registrované vo WoS alebo SCOPUS. Minimálne 1 publikácia v Q1 alebo Q2 SJR.

Ústav chemických vied

Anotácia:
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patria kardiovaskulárne ochorenia celosvetovo k hlavnej príčine úmrtí, a to predovšetkým kvôli častému srdcovému infarktu a mozgovej príhode. Z tohto dôvodu je neustále vyvíjaná snaha o nové účinné trombolytiká. Jedným z nich je bakteriálna stafylokináza (SAK), ktorá predstavuje 136 aminokyselinový (15,5 kDa) jednoreťazcový extracelulárny proteín, vylučovaný bakteriálnymi kmeňmi Staphylococcus aureus. Sama o sebe nemá enzymatickú aktivitu, avšak funguje ako nepriamy aktivátor plazminogénu, a to po naviazaní na plazmín v stechiometrickom pomere 1:1. Medzi najväčšie výhody SAK patrí jej vysoká afinita k fibrínu bez vysokého rizika krvácavých komplikácií a nízke výrobné náklady. Súčasne sú známe aj jej obmedzenia a to pomerne nízka afinita k plazmínu, nehumánny pôvod, ktorý spúšťa imunitnú odpoveď a krátky polčas rozpadu, čo môže viesť k tvorbe sekundárnych zrazením. Z týchto dôvodov sú v klinickej praxi uprednostňované iné trombolytiká a pre široké komerčné využitie je potrebné niektoré  vlastnosti stafylokinázy upraviť.  

Postdoktorandský výskumný pobyt bude zameraný na vývoj rôznych variantov SAK so zvýšenou väzbovou afinitou pre plazmín pomocou metódy riadenej evolúcie, konkrétne ribozomovým displejom a vývoj vysokoúčinných metód na detekciu aktivity modifikovaných variant SAK. Postdoktorand bude uskutočňovat aj expresiu a purifikáciu jednotlivých mutantov SAK štandardným spôsobom, ako aj s využitím acelulárneho systému PureFrex. Na komplexnú fyzikálno-chemickú charakterizáciu bude využívať metódy, ako sú SDS-PAGE, CD, DSC, HPLC, meranie zmeny turbidity a fluorescencie v čase.

Prijímajúci profesor : Prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc.
E-mail: maria.kozurkova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník : doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc.
E-mail: erik.sedlak@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Vhodným kandidátom pre uvedený postdoktorandský výskumný pobyt je absolvent denného doktorandského štúdia v oblasti biochémie, chémie alebo biofyziky, zo Slovenska i zo zahraničia. Od kandidáta sa vyžadujú skúsenosti v oblasti expresie a purifikácie rekombinantných proteínov, spektrofotometrie (CD, meranie absorbancie, turbidity, fluorescencie) a základné techniky biochémie a molekulovej biológie (napr. SDS-PAGE, PCR).  Nevyhnutná je  schopnosť písať a plynule rozprávať v anglickom jazyku. Absolvované zahraničné výskumné pobyty sú výhodou, ale nie podmienkou.

Ústav chemických vied

Anotácia:
Hlavným cieľom tohto projektu je vývoj pokročilých senzorických substrátov pre elektrochemickú diagnostiku chorôb, prostredníctvom stanovenia biologických látok, ako sú napr. vírusy, antibiotiká, neurotransmitery. Tento cieľ bude rozdelený na niekoľko čiastkových cieľov: príprava a charakterizácia elektrokatalytických nanočastíc na báze kovov pre zlepšenie analytických charakteristík senzorickej platformy, vývoj polymérnej membrány pre fixáciu nanočastíc katalyzátorov a nakoniec vývoj vhodných biorekogničných zložiek (proteíny, aptaméry, enzýmy) pre zabezpečenie selektivity a špecifickosti senzorických substrátov. Dosiahnutie týchto čiastkových cieľov umožní vďaka synergickému efektu vývoj vysoko selektívnych, stabilných, presných a citlivých senzorických substrátov pre potenciálne využitie v elektrochemických senzoroch pre rýchlu a jednoduchú diagnostiku chorôb.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
E-mail: renata.orinakova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
E-mail: renata.orinakova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Získanie titulu PhD. v niektorom zo študijných programov Fyzikálna chémia, Biofyzika, Biochémia (resp. príbuznom študijnom programe), minimálne tri publikácie publikované vo vedeckých časopisoch vedených v databáze WoS, minimálne na jednej z nich prvý alebo korešpondujúci autor, skúsenosti v oblasti elektrochémie a elektroanalýzy, prípadne v biochémie

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva

Anotácia:
Medzinárodnoprávne environmentálne úpravy v súčasnosti, vzhľadom na identifikované ekologické problémy na planéte Zemi,  nadobúdajú čoraz väčší význam. V nadväznosti na tému post-doktorandského výskumu bude výskum zameraný na identifikáciu environmentálneho rozmeru osobitných odvetví medzinárodného práva verejného a to najmä medzinárodnoprávnej úpravy územných režimov, práva medzinárodných orgánov a organizácii, medzinárodného práva ľudských práv,  medzinárodného práva ozbrojených konfliktov, medzinárodného práva odzbrojenia, medzinárodného trestného práva a pod. Environmentálny rozmer uvedených osobitných odvetví medzinárodného práva verejného bude vedecky skúmaný z pohľadu formy jeho zakotvenia, kontrolných mechanizmov dodržiavania príslušných pravidiel environmentálneho charakteru ako i mechanizmov riešenia sporov v danej oblasti

Prijímajúci profesor: Prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
E-mail: juraj.jankuv@upjs.sk

Zodpovedný pracovník : Prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.
E-mail: juraj.jankuv@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Absolvovanie tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v SR (s výnimkou UPJŠ) alebo v zahraničí, v odbore medzinárodné právo.

Ústav teórie práva Gustava Radbrucha

Anotácia:
Jednou z nosných obsahových súčastíkoncepcie právneho je aj požiadavka nestranného a nezávislého súdnictva, ktoré aplikuje právo konzistentným spôsobom bez ohľadu na postavenie alebo sociálno-politickú moc účastníkov právneho diskurzu. Ako je ale možné túto požiadavku zabezpečiť v prípadoch, v ktorých súdny spor rozhoduje kolegiátny orgán zložený z viacerých sudcov? Existuje vhodný spôsob ako zabezpečiť, aby všetci sudcovia rešpektovali zásady právneho štátu, podľa ktorých má byť každý z ich názorov rovnako zohľadnený, či všeobecnejšie, aby sa všetci sudcovia spravodlivo podieľali na rozhodovaní? Základným cieľom výskumu je kritická analýza foriem participatívneho rozhodovania v súdnej praxi. V rámci výskumného projektu bude podrobne priblížený vývoj a analýza rôznych modelov participácie sudcov v rámci pluralitných súdnych orgánov, a to najmä s ohľadom na otázky týkajúce sa vedenia vnútro-súdnych sporov, kolektívneho formovania právnej argumentácie, ontológie kolektívnych rozsudkov a odlišných stanovísk vrátane ich vplyvu na práva občanov za účelom zdokonalenia aplikačnej praxe.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
E-mail: alexander.brostl@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
E-mail: alexander.brostl@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na národnej alebo európskej akreditovanej inštitúcii v študijnom odbore „právo“ (Doktorát z práva).
 • Uchádzač na obsadenie pracovného miesta – postdoktoranda môže byť v kalendárnom roku vyhlásenia výzvy najmenej rok a najviac päť kalendárnych rokov po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia.
 • Autorstvo, resp. spoluautorstvo minimálne 3 vedeckých prác publikovaných v domácich alebo zahraničných časopisoch a zborníkoch evidovaných v databázach (WoS, SCOPUS, ERIH) alebo iných recenzovaných prác charakteru vedeckej monografie alebo recenzovaných vedeckých zborníkoch.
 • Predchádzajúce skúsenosti s výučbou na univerzite.
 • Predchádzajúce skúsenosti s vedeckými projektmi ako vedúci alebo výskumný pracovník
 • Schopnosť samostatného kvalitného výskumu na postdoktorandskej úrovni.
 • Anglický jazyk B2.


Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Anotácia:
Dynamickosť. Týmto atribútom sa vyznačuje život v spoločnosti, pričom uvedené je podmienené viacerými skutočnosťami. Medzi tieto patrí (okrem iného) aj technologický pokrok, a preto dobu, v ktorej sa ľudstvo v súčasnosti nachádza, zvykneme označovať aj ako digitálna (priemyselná) revolúcia 4.0. Kryptoaktíva, digitálne služby a mnohé iné fenomény dnešnej doby ovplyvňujú všetky sféry existencie jednotlivcov, a to aj bez toho, aby si to nevyhnutne uvedomovali. Vzhľadom na to, že možno identifikovať viaceré javy digitálnej (priemyselnej) revolúcie 4.0, výskum by sa mal v rámci postdoktorandského pobytu obmedziť na otázky finančno-právnych a daňovo-právnych aspektov kryptoaktív a zdaňovanie digitálnych služieb. Ide o interdisciplinárnu problematiku, ktorá má nielen technologické a ekonomické presahy, ale zároveň výrazne široký právny rozmer s európskym až medzinárodným kontextom. Preto možno identifikovať rozsiahly priestor pre vedeckú obec, ktorá svojou činnosťou môže prispieť k tvorbe kvalitnej daňovo-právnej a finančno-právnej normotvorby v oblasti kryptoaktív a digitálnych služieb tak, aby sa vyznačovala účelnosťou, logickosťou, racionálnosťou a dôslednou orientáciou na správne a prospešne vymedzený cieľ. To sú ideálne vlastnosti zákonodarstva a otvára sa tak ďalší priestor pre výskum v rámci postdoktorandského pobytu, ktorého výsledky môžu predstavovať prínos k ich dosiahnutiu.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Ján Husár, CSC.
E-mail: jan.husar@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
E-mail: miroslav.strkolec@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore právo,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch neevidovaných v prestížnych databázach,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch evidovaných v prestížnych databázach (Scopus, Web of Science, ERIH PLUS),
 • skúsenosti s riešením vedeckých grantov doma a v zahraničí,
 • počítačové zručnosti,
 • pedagogická prax,
 • aktívna znalosť minimálne 1 svetového jazyka.

Katedra Filozofie

Anotácia:
Veľké literárne diela sú dôležitou súčasťou svetového kultúrneho dedičstva a ich poznanie môže prepájať rôzne generácie, medzi ktorými chýba spoločné porozumenie. Zároveň ponúkajú rôzne modely konania a riešenia otázok, s ktorými sa môže čitateľ konfrontovať, a tak spoznávať sám seba a prijímať inakosť druhých. Múdrosť a idey v nich prítomné však musia byť niekým znovu oživené. Múdrosť a idey v nich prítomné však musia byť niekým znovu oživené. Tento výskumný návrh kladie tieto hlavné otázky: Môže nám hľadanie odpovedí na otázku vzťahu autora, textu a čitateľa v modernej filozofickej hermeneutike pomôcť objasniť samotný proces výkladu, ktorý zároveň môže predstavovať aj unikátny moment učenia? Prečo by sa mali vybrané diela západného kánonu stať znovu súčasťou vzdelávania dnešných študentov? Akými spôsobmi im môžu byť sprístupnené?

Prijímajúci profesor: prof. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
E-mail: eugen.andreansky@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Róbert Stojka, PhD.
E-mail: robert.stojka@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Kandidát by mal byť znalcom v oblasti filozofie výchovy, etiky a filozofie dejín. Mal by byť absolventom doktorandského stupňa štúdia zahraničnej vysokej školy, mal by mať skúsenosti s vlastnou pedagogickou činnosťou, mal by byť autorom vedeckých štúdií v domácich a zahraničných časopisoch, mal by mať skúsenosť s pôsobením vo výskumnom projekte.  

Katedra Politológie

Anotácia:
Vojna na Ukrajine výrazne zmenila súčasné medzinárodné vzťahy.
Rok konfliktu na Ukrajine ukázal, že ambície Ruska nesúvisia len s Ukrajinou, ale potenciálne so širším regiónom takzvaného postsovietskeho priestoru s prípadnou ambíciou destabilizovať ostatné krajiny v regióne s cieľom posilniť svoju pozíciu.
Možná ruská vojenská a politická expanzia v postsovietskom priestore v kombinácii s rastúcim vplyvom Čínskej ľudovej republiky na región by mohla naznačovať vážne geopolitické posuny a mocenské zmeny v medzinárodnom systéme.
Hlavnou výskumnou otázkou je, aké môžu byť dlhšie dôsledky a čo to znamená pre Rusko a Európu.

Prijímajúci profesor: Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
E-mail: marcela.gburova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: Mgr. Tomáš Dvorský, PhD.
E-mail: tomas.dvorsky@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:
Úspešne absolvovaný doktorandský študijný program a získanie titulu PhD v odbore politické vedy alebo v inom príbuznom študijnom odbore; vedecko-publikačná činnosť v danej oblasti;znalosť anglického jazyka.

Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správy

Anotácia:
Digitálna transformácia prináša viaceré pozitíva pre spoločnosť ako celok najmä v podobe zvýšenia kvality, efektívnosti, transparentnosti, otvorenosti poskytovaných verejných služieb. Digitálne šírene obsahu je spojené aj s aktuálnymi ohrozeniami vo forme dezinformácií. Dezinformácie cielené na šírenie nepravdivého obsahu a vplývajúce na proces tvorby verejnej politiky vyúsťujú do vyšších požiadaviek na odolnosť orgánov verejnej moci a celej verejnej správy. Postdoktorandský výskum bude zameraný na  analýzu východísk a dôvodov vzniku dezinformácii, identifikovanie príčin kvôli ktorým obyvateľstvo dezinformáciám dôveruje, návrhom možností riešenia dezinformácii v prepojení na tvorbu verejných politík na centrálnej a lokálnej úrovni.
Téma na obsadenie pracovného miesta výskumného pracovníka – postdoktoranda je orientovaná na zapojenie uchádzača do medzinárodných výskumných a expertných aktivít tímu pod odborným vedením univerzitnej profesorky S. Ručinskej. Cieľom je prispieť k širšiemu medzinárodnému vedeckému rozpracovaniu tematiky tvorby verejnej politiky, dezinformácií, fake news, odolnosti verejnej správy a ďalšie. 

Prijímajúci profesor: prof. Ing. Viktória Bobáková CSc.
E-mail: viktoria.bobakova@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD
E-mail: silvia.rucinska@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • Ukončené PhD. v relevantnej oblasti
 • Publikačné výstupy publikované v medzinárodných vedeckých časopisoch evidovaných v renomovaných databázach
 • Publikačné výstupy so zameraním na tému postdoktorandského pobytu
 • Schopnosť samostatného kvalitného výskumu na postdoktorandskej úrovni
 • Anglický jazyk slovom a písmom
 • Vítaná je predchádzajúca skúsenosť s vedeckými projektmi v pozícii vedúci alebo riešiteľ.

Technologický a inovačný park

Anotácia:
Cieľom témy je dizajn a vývoj moderných Heuslerových zliatin vyznačujúcich sa unikátnymi fyzikálnymi vlastnosťami vhodnými pre praktické aplikácie. Jedná sa hlavne o jav tvarovej pamäte, magnetokalorický jav v okolí izbových teplôt a pod. V rámci projektu bude študovaný vplyv vhodne zvoleného tvaru, spôsobu prípravy a indukovanej anizotropie na odozvu amplitúdu, teplotný rozsah a ďalšie parametre javu tvarovej pamäte a magnetokalorického javu, rozhodujúce o využiteľnosti uvedených materiálov.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
E-mail: pavol.sovak@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
E-mail: rastislav.varga@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • PhD. v odbore Fyzika kondenzovaných látok, Materiálová veda, Elektronika alebo pod.,
 • Skúsenosti v oblasti magnetickej alebo štruktúrnej charakterizácie magnetických materiálov
 • Primeraná publikačná činnosť

Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie

Anotácia:
Dátová analýza založená na identifikácii, extrakcii a nadväzujúcom skúmaní atribútov vybraných právnych inštitútov z právnych predpisov, rozhodnutí vnútroštátnych súdov Slovenskej republiky a iných zdrojov so zameraním na skúmanie procesu dokazovania a aplikácie právnych princípov v súdnom konaní. Preskúmanie možností extrakcie štruktúrovaných atribútov zo súdnych rozhodnutí za účelom porozumenia právneho textu a ich následná analýza. Výber analyzovaných právnych inštitútov v kontexte práva informačných a komunikačných technológií a obchodného práva v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti v digitálnom prostredí a osobitosťami s tým spojenými v nadväznosti na prebiehajúci výskumný projekt APVV č. 21-0336 s názvom „Analýza súdnych rozhodnutí metódami umelej inteligencie“.

Prijímajúci profesor: prof. JUDr. Ján Husár, CSC.
E-mail: jan.husar@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. JUDr. Regina Hučková, PhD.
E-mail: regina.huckova@upjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore právo,
 • publikačná činnosť v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch a zborníkoch evidovaných v prestížnych databázach (Scopus, WOS),
 • participácia na riešení vedeckých projektov.

Centrum interdisciplinárnych biovied – Technologický inovačný park

Anotácia:
Formovanie kostrových tkanív môžu determinovať biologické rytmy vrátane sezónnych klimatických zmien a rôznych vnútorných stresových podnetov. Jednotlivé vrstvy zuboviny (dentínu) majú kratšiu periodicitu (v hodinách/dňoch), zatiaľ čo formovanie kompaktnej kosti je obvykle  prerušené sezónnymi (ročnými) prstencami. Spôsob akým tieto dve odlišné spojivové tkanivá vyhynutých studenokrvných a teplokrvných štvornožcov reagovali na rovnaké podnety ostáva nejasný, predovšetkým pokiaľ ide o trojrozmernú vývojú dynamiku ich evolučných vzorov. Úlohou postdoktoranda je kvantitatívne definovať ancestrálne evolučné osteochronologické vzory a to pre odlišné skupiny súčasných a vyhynutých živočíchov. Tento projekt je zameraný na organizmálne modely s vyhranenou lokomóciou (napríklad chôdza/beh versus aktívny let), veľkosťou (miniturizácia versus gigantizmus) a fyziológiou (aestivácia versus hibernácia). Experimenty zahŕňajú dva hlavné metodické prístupy: neivazívne vysokorozlišovacie kvantitatívne zobrazovanie (synchrotrónová mikrotomografia) a bioštatistická analýza (deep learning). Získané údaje budú korelované s paleoteplotami stanovenými na základe izotopovej spektroskopie skúmaných tkanív v rámci širšieho výskumného zámeru. Cieľom tohto projektu je stanoviť významné korelácie medzi osteohistológiou a fyziológickými/behaviorálnymi špecializáciami vyhynutých štvornožcov z obdobia druhohôr. Tento výskum bude financovaný z grantu APVV-21-0319, VEGA-1/0382/21, a ďalších súvisiacich synchrotrónových grantov.

Prijímajúci profesor: prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.
E-mail: benadik.smajda@upjs.sk

Zodpovedný pracovník: doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D.
E-mail: martin.kundrat@upjs.skjs.sk

Odborné požiadavky/kritériá:

 • PhD. v odbore biológia, matematika alebo príbuzných disciplinách, napr. lekárske a veterinárne vedy, paleontológia.
 • Praktické zručnosti s 3D rekonštrukciou (napríklad Volume Graphics Studio Max) and bioštatistikou.
 • Pokročilé skúsenosti s prípravou grantovej žiadosti.
 • Silná osobná motivácia v rozvoji kariéry vedca.
 • Asistencia s organizovaním práce v laboratóriu a výskumných aktivít v teréne.

Študuj na UPJŠ