Prejsť na obsah

Charakteristika tímu

2minút, 16sekúnd

Skupina vied, v ktorej špičkový tím OST pôsobí: 2.1.34  jazykoveda konkrétnych jazykových skupín

Výskumný tím Onomaziológia – slovotvorba – typológia predstavuje hlavnú školu onomaziologického prístupu k slovotvorbe v celosvetovom meradle. V tomto zmysle nadviazal na bohaté tradície českej a slovenskej slovotvorby (Dokulil, Horecký, Furdík, Buzássyová ai.) a zásadne ju rozvinul v nasledujúcich oblastiach. Každá z nich predstavuje z medzinárodného hľadiska originálny a priekopnícky výskum publikovaný v najprestížnejších svetových vydavateľstvách:

 • Všeobecná onomaziologická teória slovotvorby – hlavne Stekauer 1998 (John Benjamins), Stekauer 2005b (in the Handbook of Word-formation, Springer) ai.
 • Onomaziologická teória konverzie  (Stekauer 1996, Peter Lang Verlag).
 • Priekopnícka teória prediktability významu nových pomenovaní  (Stekauer 2005a, John  Benjamins).
 • Priekopnícky výskum typológie slovotvorných systémov (Stekauer, Valera & Körtvélyessy 2012, Cambridge University Press).
 • Priekopnícky výskum sociolingvistických aspektov tvorenia nových pomenovaní a prediktability významu nových pomenovaní (Stekauer et al. 2005, Körtvélyessy 2010).
 • Integrovaný model tvorenia a interpretácie nových pomenovaní (Stekauer 2016, in: ten Hacken (ed.) The Semantics of Compounding. Cambridge University Press).
 • Onomaziologická teória evaluatívnej morfológie (Körtvélyessy 2015, Cambridge Scholars Publishing,  Panocová 2013, in: ten Hacken and Thomas (eds.) The Semantics of Word formation and Lexicalization. Edinburgh University Press), Grandi & Körtvélyessy 2015 (Edinburgh University Press), and Gregová (2015), In: Grandi & Körtvélyessy (eds.) Edinburgh Handbook of Evaluative Morphology. Edinburgh University Press).
 • Onomaziologická teória neoklasického tvorenia slov a výpožičiek (Panocová 2015, Cambridge Scholars Publishing, Panocová 2016, in: ten Hacken (ed.) The Semantics of Compounding. Cambridge University Press).
 • výskum vzťahu medzi kreatívnym potenciálom a kreatívnou performanciou pri tvorení a interpretácií nových slov (Körtvélyessy, Stekauer, Kačmár 2022, Cambridge University Press)
 • typologický výskum onomatopojí z hľadiska ich semiotických, zvukových, morfologických, slovotvorných a sémantických charakteristík
 • komparatívny výskum slabiky v angličtine a slovenčine (Gregová 2016, Cambridge Scholars Publishing)
 • typologický výskum derivačných sietí v jazykoch Európy (Körtvélyessy, Bagasheva, Štekauer, 2020, Mouton de Gruyter.)

Na uvedených základoch stojí ucelená teoretická škola reprezentovaná celým radom významných monografických publikácií ako aj významných štúdií, či už časopiseckých alebo uverejnených v prestížnych súborných monografiách vydaných v zahraničí, v editorskej činnosti, výchove doktorandov, publikovaní časopisu SKASE Journal of Theoretical Linguistics, organizačnej činnosti, celom rade pozvánok na plenárne prednášky na medzinárodných konferenciách vo svete či na prednášky na významných univerzitách.


Študuj na UPJŠ