Prejsť na obsah

Zloženie tímu

5minút, 58sekúnd
prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc.

Prof. RNDr. Vladimír Zeleňák, DrSc., je odborníkom v oblasti anorganickej chémie a dlhodobo sa zaoberá problematikou štúdia výskumu usporiadaných nanopórovitých materiálov na báze SiO2 ako aj na báze MOF (metal organic framework) a túto dynamickú a globálne uznávanú problematiku zaviedol v rámci UPJŠ v Košiciach, ale bol aj priekopníkom aj v rámci Slovenska. Výsledky svojej práce publikoval v 92 pôvodných vedeckých prácach indexovaných v WoS a Scopus, ako napr.: Inorg. Chem., Dalton Trans., J. Phys,. Chem. C, Chem., Chem. Mater., Phys. Rev., a iné a na tieto práce eviduje približne 1500 SCI ohlasov. Z experimentálnych techník prof. Zeleňák zaviedol a rozvíja na pracovisku UPJŠ:
• používanie adsorpčných techník pri charakterizácii anorganických zlúčenín (adsorpčný analyzátor Qantachrome Nova)
• metódy výskumu permeability plynov cez pórovité membrány
• termických metód pre štúdium zlúčenín a materiálov (TG/DTA analyzátor Netzsch spojený s MS analyzátorom Aeolus)
• nové syntetické postupy pre prípravu materiálov (solvo/hydrotermálne metódy syntézy, sol-gel, dip-coating, mikroemulzné metódy).
Pravidelne oponuje vedecké práce z časopisov Microporous and Mesoporous Materials, Inorganic Chemistry, Chemical Engineering Journal, Catalysis Today, Nano Letters, Journal of Physical Chemistry C a iné. Je členom komisie pre obhajobu dizertačných prác v odbore Anorganická chémia. Je garantom na bakalárskom stupni štúdia za odbor Chémia a spolugarantom na doktorandskom stupni, v odbore Anorganická chémia. Výsledky práce prof. Zeleňáka je možné dokumentovať aj bohatou prednáškovou činnosťou na zahraničných konferenciách. Je členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a vedeckej rady Ústavu geotechniky SAV v Košiciach.

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.

Prof. R. Varga vypracoval v súčinnosti so špičkovými svetovými pracoviskami detailnú teóriu dynamiky doménovej steny v tenkých magnetických drôtoch s dôrazom na vplyv externých parametrov. Táto teória sa v súčasnosti využíva pri konštrukciách  rôznych miniatúrnych senzorov. v technických a medicínskych aplikáciách. Tieto už našli uplatnenie v európskom priestore (senzor monitorovania apnoe vyvinutý pre Holandskú spoločnosť, Senzor detekcie nádorov, senzor merania teploty v Ti implantáte, senzory merania mech. pnutia v kompozitoch a iných stavebných materiáloch a pod.). Tieto snímače sú postavené na Transfere technológie pohybu doménovej steny (základný magnetizmus materiálov) v tenkom drôte využiteľný na meranie teploty, mechanického pnutia, magn. poľa a pod.
R. Varga je členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác SKVH fyzika kondenzovaných látok a akustika – 010304, členom pracovnej skupiny Materiálový výskum a nanotechnológie RIS3 Výskumnej agentúry a členom rady APVV programu „Podpora výskumu a vývoja v podnikoch a podpora spolupráce podnikov s výskumnými organizáciami  na obdobie rokov 2016 – 2019.
R. Varga je zakladateľom a predsedom predstavenstva RVmagnetics a.s., ktorá sa venuje transferu technológií využívajúcich pohyb jednej doménovej steny v tenkom magnetickom drôte na unikátne miniatúrne senzory teploty, mechanického tlaku, polohy a pod.

doc. RNDr. Zuzana Vargová, Ph.D.

Odborne je zameraná na oblasť výskumu podmienok prípravy a samotnú prípravu komplexných zlúčenín prechodných kovov s biomedicínskou a bioanalytickou aplikáciou a podieľa sa aj na vývoji materiálov na báze Heuslerových zliatin. Pri výskume využíva nasledovné metodiky: potenciometrické a NMR titrácie pre štúdium tvorby komplexných častíc v roztoku a FTIR spektroskopia, CHN analýza, Termická analýza, RTG analýza pri charakterizácii novopripravených materiálov.

doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD. sa zaoberá štúdiom magnetických a štruktúrnych vlastností magnetických nanočastíc na báze Fe a Co s jadro/obal štruktúrou ako aj nanokompozitov pozostávajúcich z magnetických nanočastíc zapuzdrených do periodickej pórovitej matrice. Je odborníčka na skúmanie statických a dynamických magnetických vlastností. Je spoluautorkou 43 pôvodných vedeckých CC publikácií s približne 180 SCI citáciami. Má bohaté skúsenosti s experimentálnymi technikami ako sú: meranie magnetických vlastností s využitím zariadení MPMS-XL 5 a MPMS7 na báze SQUID, metódu DLS s použitím zariadenia Zetasizer, metódy štruktúrnej analýzy XANES, EXAFS, SAXS. Zaviedla a rozvíja na pracovisku problematiku štúdia nanomagnetismu nanočasticových systémov pripravených metódou nanocastingu alebo reverznými micelovými metódami. Ide predovšetkým a štúdium vplyvu vnútro- a medzi-časticových interakcií v súboroch superparamagnetických nanočastíc, štúdium nerovnovážnej dynamiky a stavu superspinového skla.

doc. RNDr. Miroslav Almáši, PhD.

Oblasť výskumu doc. M. Almášiho, PhD. je zameraná predovšetkým na vývoj a aplikáciu pórovitých polymérnych koordinačných zlúčenín známych ako Metal-Organic Frameworks. Tieto zlúčeniny patria v súčasnosti medzi nové, len krátku dobu študované materiály so širokou možnosťou uplatnenia v mnohých technologických odvetviach. Výskum spočíva v samotnej príprave materiálov, ktoré sú následne študované ako adsorbenty plynov (oxid uhličitý, metán, divodík), ako nosiče liečiv s kontrolovaným uvoľňovaním, katalyzátory, iónomeniče a taktiež sú študované ich magnetické vlastnosti (magnetokalorický efekt).

RNDr. Dáša Halamová, PhD.

RNDr. D. Halamová, PhD.  sa venuje syntéze, charakterizácii, modifikácii a následnej  aplikácii mezopórovitých materiálov typu SBA-12, SBA-15, SBA-16, MCM-41, MCM-48. Hlavným cieľom našej práce je potenciálna aplikácia mezopórovitých matríc ako transportných systémov pre kontrolované uvoľňovanie vybraných typov liečiv s analgetickým, antiflogistickým  a antireumatickým  účinkom (NSAID – non steroidal anti-inflammatory drugs, napr. naproxen, indometacin …). Uzatvorenie a následné uvoľňovanie liečiv sledujeme vplyvom rôznych stimulov (UV žiarenie, pH, teplota, magnetické pole…). V oblasti „drug delivery system“ sa na uzatváranie a následné uvoľňovanie z matrice skúmajú najmä liečivá pri ktorých je opodstatnené kontrolovať resp. spomaliť ich uvoľňovanie  do biologického systému z hľadiska menšej dávky lieku či nižšej frekvencie jeho podávania do organizmu. To má za následok podstatné zníženie negatívnych účinkov liečiva na organizmus.

RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD.

RNDr. Pavol Hrubovčák, PhD. je mladým vedeckým pracovníkom. Zaoberá sa štúdiom magnetických vlastností nanočastíc použitím zariadenia na báze SQUIDu a štúdiom nanočastíc mikroskopickými technikami (HRTEM, SEM).


Študuj na UPJŠ