Prejsť na obsah

Harmonogram zasadnutí Vedeckej rady UPJŠ v Košiciach, 2023/2024

1minút, 9sekúnd

Časový a obsahový plán zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na akademický rok 2023/2024

1. december 2023
Program:
1. Otvorenie
2. Výročná správa o kvalite vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v 1., 2. a spojenom 1. a 2. stupni v akademickom roku 2022/2023 – predkladá prorektorka pre pregraduálne a celoživotné vzdelávanie
3. Rôzne
8. marec 2024
Program:
1. Otvorenie
2. Výročná správa o kvalite vysokoškolského vzdelávania na 3. stupni vzdelávania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Košiciach za rok 2022/2023 – predkladá prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium
3. Rôzne
24. máj 2024
Program:
1. Otvorenie
2. Výročná správa o kvalite tvorivej činnosti na  Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2023 – predkladá prorektorka pre vedu, výskum a agendu projektov
3. Výročná správa o medzinárodných vzťahoch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2023 – predkladá prorektorka pre medzinárodné vzťahy
4. Výročná správa o činnosti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za rok 2023 – referuje rektor a dekani fakúlt
5. Schválenie harmonogramu zasadnutí VR UPJŠ v Košiciach
6. Rôzne

Súčasťou každého zasadnutia je – v prípade aktuálnosti – návrh na vymenovanie profesorov alebo udelenie vedeckej hodnosti doktora vied (DrSc.).


Študuj na UPJŠ