UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Oznámenie o voľbách do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach

Akademický senát UPJŠ v Košiciach v súlade so Zákonom o vysokých školách, Štatútom UPJŠ a Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach v platnom znení a na základe uznesenia č. 256 zo dňa 13.12.2018 vyhlásil voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach na funkčné obdobie rokov 2019 – 2023.

Voľby do Akademického senátu UPJŠ v Košiciach
sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnia

6. marca 2019 od 7:00 do 18:00 hod.

v Aule UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 040 11 Košice.

Návrhy kandidátov je potrebné doručiť v zalepenej obálke do podateľne UPJŠ LF s adresou Akademický senát UPJŠ LF, Trieda SNP 1, 040 11 Košice a s označením „Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ“. Návrhy kandidátov môže podávať každý člen Akademickej obce UPJŠ LF. Kandidát môže navrhnúť aj sám seba. Návrh kandidáta musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a pracovné zaradenie, vek kandidáta a u študentov ročník štúdia,
  2. písomné vyhlásenie kandidáta, že súhlasí s kandidatúrou,
  3. meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).

Akceptované budú návrhy, ktoré spĺňajú všetky náležitosti v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu UPJŠ, ktoré sú zverejnené na www stránke Akademického senátu UPJŠ: https://www.upjs.sk/univerzita/organy-univerzity/dokumenty-as/, t.j. v časti O univerzite – Orgány univerzity – Akademický senát – Základné dokumenty a budú doručené na podateľňu UPJŠ LF

v termíne do 18. februára 2019 do 14:00 hod.

 

V Košiciach 25. januára 2019

doc. Ing. Jaroslav Majerník, PhD.
predseda Akademického senátu UPJŠ LF

 

Oznámenie
Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ v Košiciach - študentská časť
Návrh na kandidáta za člena AS UPJŠ v Košiciach - zamestnanecká časť

Posledná aktualizácia: 25.01.2019