Prejsť na obsah

Vedecko-výskumná činnosť kliniky

1minút, 59sekúnd

Výskumné zameranie pracoviska:

Urologická klinika LF UPJŠ ako klinický odbor nedisponuje vlastnými výskumnými laboratóriami. Vedecko-výskumná činnosť je zameraná predovšetkým na spoluprácu s predklinickými odbormi a ústavmi. Urologická klinika spolupracuje na riešení vedecko-výskumnej úlohy s Ústavom lekárskej a klinickej biochémie od začiatku roku 2016. Prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD. MPH je zástupcom vedúceho projektu VEGA grantu registračné číslo 1/0372/17 (vedúcou je prof. Ing. M. Mareková, CSc.).
Názov projektu:

„Využitie miRNA a fluorescenčných techník v diagnostike nádorov močového mechúra“.

Ďalšou plánovanou výskumnou aktivitou je zapojenie sa do projektu klinickej štúdie BL006 s názvom:

„Randomizované, kontrolované, otvorené klinické skúšanie na zhodnotenie účinnosti, výdrže a bezpečnosti skúšaného lieku UGN-102 v kombinácii s TURBT (transuretrálnou resekciou tumoru močového mechúra) alebo bez nej u pacientov s nízkym stupňom stredného rizika svalovinu neinfiltrujúcej rakoviny močového mechúra (LG IR-NMIBC) (ATLAS).“
Primárnym cieľom klinickej štúdie BL006 je DFS Diease free survival, prežívanie pacienta bez ochorenia počas trvania štúdie (maximálne 24 mesiacov).
Sekundárnymi cieľmi sú:
– čas do rekurencie, TTR, čas od randomizácie do zdokumentovania prvej rekurencie ochorenia,
– pomer kompletnej odpovede CRR, definovaná ako proporcia pacientov ktorí dosiahnu kompletnú odpoveď pri 3 mesačnom vyhodnotení,
– trvanie odpovede DOR, definovaný ako čas od zdokumentovanej prvej kompletnej odpovede po zdokumentovanú prvú rekurenciu ochorenia alebo smrť u pacientov ktorí dosiahli CR pri 3 mesačnom vyhodnotení,
– proporcia pacientov ktorí dosiahnu kompletnú odpoveď pri 3 mesačnom vyhodnotení a udržia si ju do konkrétneho vyhodnotenia,
– incidencia TURBT – proporcia pacientov ktorí budú vyžadovať TURBT v každom ramene a priemerný počet TURBT na pacienta v každom ramene
– zmeny v dotazníku kvality HRQoL
Non-responder je pacient, ktorý v rámci štúdie BL006 bude vyhodnotený ako pacient ktorý nedosiahol Kompletnú odpoveď v 3. mesiaci vyhodnotenia a po tomto období. Pokiaľ je tumor pri 3 mesačnej vizite viditeľný, lézie sa podrobia biopsii a pokiaľ histopatológia potvrdí rakovinu, pacient bude vyhodnotený ako NCR (noncomplete responder).
Iné potenciálne ciele klinického skúšania môžu byť zahrnuté v ďalších budúcich klinických štúdiách.


Študuj na UPJŠ