Prejsť na obsah

Špecializačná skúška

2minút, 1sekúnd

Formuláre potrebné k špecializačnej skúške – pre lekárov, sestry a fyzioterapeutov

Špecializačná skúška:
Na skúšku sa účastník hlási prihláškou na špecializačnú skúšku, ktorá je zverejnená na webovej stránke fakulty, a to po splnení všetkých požadovaných kritérií, najneskôr 2 mesiace pred termínom skúšky!
Študijný poriadok pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty – platnosť od 15.5.2019

2 mesiace pred špecializačnou skúškou je potrebné odovzdať na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie ZP (priniesť už vyplnené všetky strany formulárov, skontrolované a podpísané školiteľom a garantom):

 1. Prihláška na záverečnú skúšku
 2. Zadanie záverečnej práce (nie je súčasťou práce, odovzdáva sa osobitne)
 3. Prehlásenie k špecializačnej práci
 4. Licenčná zmluva o použití záverečnej práce
 5. 2x špecializačná práca v tvrdej väzbe (1 x na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 1 x na sekretariát príslušnej kliniky – pre oponenta)
 6. Pdf formát práce na CD
 7. Index odbornosti – potvrdená odborná zdravotnícka prax (na každej strane podpísaný určeným školiteľom)
 8. Záznamník zdravotných výkonov (ZZV) – vyplnený (na každej strane podpísaný určeným školiteľom – úplne na konci v ZZV má byť vypísaný súčet výkonov)

Osobitne pre zaradených v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie:

 1. Prihláška na záverečnú skúšku – ZMaF
 2. Zadanie záverečnej práce – ZMaF
 3. Prehlásenie k špecializačnej práci – ZMaF
 4. Licenčná zmluva o použití záverečnej práce – ZMaF
 5. 2x špecializačná práca v tvrdej väzbe
 6. Pdf formát práce na CD
 7. Index odbornosti – s potvrdenou riadiacou praxou (podpísaná určeným školiteľom)
 8. Záznamník zdravotných výkonov (ZZV) – vyplnený (na každej strane podpísaný určeným školiteľom – úplne na konci v ZZV má byť vypísaný súčet výkonov)

Ostatné dokumenty:


Študuj na UPJŠ