Prejsť na obsah

Prístrojové vybavenie ústavu

2minút, 51sekúnd

Model elektronickej figuríny na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie PP 04002

V roku 2012 získal Ústav ošetrovateľstva špeciálny model elektronickej figuríny na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie. Model bol zakúpený za 3060,- eur zo štrukturálneho fondu v rámci projektu INOV IKT (Informačno-komunikačné technológie), kód ITMS 26250120040. Model elektronickej figuríny dokáže na rozdiel od iných modelov zmerať hĺbku a stupeň stlačenia hrudníka ako aj objem a tlak pri vdychovaní. Tento model je vhodnou učebnou pomôckou pri nácviku záchrany života pacienta v kritickom stave.

V rámci výučby zameranej na ošetrovateľské techniky má Ústav ošetrovateľstva k dispozícii modely na nácvik subkutánnych, intramuskulárnych a intravenóznych injekcií, simulátor na cievkovanie ženy a rektálny vyšetrovací model.

Výučbové simulátory, modely a trenažéry

V rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES, ITMS projektu: 26110230075) boli v roku 2014 na Ústave ošetrovateľstva inovované tri simulačné laboratóriá. Za účelom zvýšenia efektívnosti výučby boli simulačné laboratóriá vybavené rôznymi simulátormi, modelmi a trenažérmi:

– na nácvik ošetrovateľských intervencií: simulátory novorodenca, dojčaťa, päť ročného dieťaťa, simulátory dospelej osoby a seniora,

– na nácvik vyšetrovacích metód boli zabezpečené auskultačné simulátory hrudníka dieťaťa a dospelej osoby, model na nácvik samovyšetrovania prsníkov, trenažéry vyšetrovania pošvy a konečníka,

– na nácvik špecifických ošetrovateľských postupov boli zakúpené trenažéry starostlivosti o rany a stómie, set na suturu, trenažéry cievkovania, modely na nácvik aplikácie i.c., s.c., i.m. injekcií a modely na nácvik venepunkcie.

V septembri 2021 bolo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach zriadené Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny. Centrum prináša nový, moderný prístup vo výučbe pre študentov odboru ošetrovateľstvo s vybavením simulátorov pre interaktívne vzdelávanie. Umožňuje nácvik ošetrovateľských techník, intervencií, ale aj interakciu s virtuálnym pacientom, u ktorého je možné nasimulovať rôzne ochorenia a potreby. Pre študentov vytvára klinickú skúsenosť prebiehajúcu v bezpečnom prostredí priaznivom pre učenie bez obáv z osobného zlyhania či poškodenia zdravia pacienta. Pre nácvik ošetrovateľských intervencií sú v Centre simulátorovej a virtuálnej medicíny dostupné rôzne modely ako napr. Pokročilý ošetrovateľský model dospelého človeka SUSIE umožňujúci nácvik základných fyzikálnych vyšetrení a ošetrovateľských postupov i ošetrovateľského procesu komplexne. Simulátor pre nácvik zavádzania a starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou. Multimediálny stôl BODY INTERACT so softvérom, ktorý obsahuje virtuálnych pacientov pre nácvik a riešenie scenárov z nemocničného a ambulantného prostredia. Viac informácii dostupných na stránkach Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/csavm/.


Študuj na UPJŠ