UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Prístrojové vybavenie ústavu

Model elektronickej figuríny na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie PP 04002

V roku 2012 získal Ústav ošetrovateľstva špeciálny model elektronickej figuríny na nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie. Model bol zakúpený za 3060,- eur zo štrukturálneho fondu v rámci projektu INOV IKT (Informačno-komunikačné technológie), kód ITMS 26250120040. Model elektronickej figuríny dokáže na rozdiel od iných modelov zmerať hĺbku a stupeň stlačenia hrudníka ako aj objem a tlak pri vdychovaní. Tento model je vhodnou učebnou pomôckou pri nácviku záchrany života pacienta v kritickom stave.

V rámci výučby zameranej na ošetrovateľské techniky má Ústav ošetrovateľstva k dispozícii modely na nácvik subkutánnych, intramuskulárnych a intravenóznych injekcií, simulátor na cievkovanie ženy a rektálny vyšetrovací model.

Výučbové simulátory, modely a trenažéry

V rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES, ITMS projektu: 26110230075) boli v roku 2014 na Ústave ošetrovateľstva inovované tri simulačné laboratóriá. Za účelom zvýšenia efektívnosti výučby boli simulačné laboratóriá vybavené rôznymi simulátormi, modelmi a trenažérmi:

- na nácvik ošetrovateľských intervencií: simulátory novorodenca, dojčaťa, päť ročného dieťaťa, simulátory dospelej osoby a seniora,

- na nácvik vyšetrovacích metód boli zabezpečené auskultačné simulátory hrudníka dieťaťa a dospelej osoby, model na nácvik samovyšetrovania prsníkov, trenažéry vyšetrovania pošvy a konečníka,

- na nácvik špecifických ošetrovateľských postupov boli zakúpené trenažéry starostlivosti o rany a stómie, set na suturu, trenažéry cievkovania, modely na nácvik aplikácie i.c., s.c., i.m. injekcií a modely na nácvik venepunkcie.

Posledná aktualizácia: 07.03.2016