UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Výučba

Ústav ošetrovateľstva sa podieľa na komplexnej príprave a edukácii v študijnom programe ošetrovateľstvo a participuje na výučbe v študijnom programe všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, fyzioterapia a verejné zdravotníctvo. Do edukačného procesu, v súlade so súčasnými modernými koncepciami výučby (problémovo-orientované, autentické, elektronické, ...), implementujeme informačno-komunikačné technológie a simulačné metódy. Vyučovanie na báze moderných informačných technológií a simulačných metód prebieha na Ústave ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach v inovovaných simulačných laboratóriách. Zamestnanci ústavu kontinuálne pripravujú a inovujú učebné texty a materiály v printovej a elektronickej podobe. Učitelia a študenti využívajú e-learningový portál LMS UPJŠ v rámci vybraných predmetov.

Posledná aktualizácia: 10.04.2017