Prejsť na obsah

Informácie o predmetoch a podmienkach ich absolvovania

0minút, 53sekúnd

Zamestnanci Ústavu psychológie zdravia participujú na výučbe psychologických disciplín a vedení záverečných prác. Venujú sa tiež rozvíjaniu výskumných kapacít doktorandov formou kurzov a individuálnych konzultácií (Metodológia a štatistika, Vedecká komunikácia a manažment výskumných projektov). Významne prispeli k príprave niekoľkých takýchto kurzov, ktoré boli zaradené do povinnej a voliteľnej výučby doktorandov vo viacerých odboroch. Okrem toho pripravili niekoľko voliteľných kurzov psychologických disciplín pre odbor “všeobecné lekárstvo” a “general medicine” (Psychológia zdravia, Vývinová psychológia, Health psychology).

Pracovníci ÚPZ každoročne organizujú sériu neformálnych vzdelávacích aktivít pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov s cieľom obohatiť vzdelávanie o špecifické témy a tiež využiť potenciál zahraničných hostí.

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorské štúdium

Doktorandské štúdium

Špecializačné štúdium

Interdisciplinárne bloky


Študuj na UPJŠ