UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Aktuálne riešený projekt VEGA 1/0372/20

Číslo projektu: VEGA 1/0372/20

Názov projektu: Využitie ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou

Donor: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA)

Doba riešenia: 01.2020 - 12.2022

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Katreniaková Zuzana, PhD., Lekárska fakulta UPJŠ

Kontaktný mail: zuzana.katreniakova@upjs.sk

Riešiteľský tím: Mgr. Iveta Nagyová PhD.; MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.; MUDr. Miriam Polanová, PhD.; Mgr. Marta Nemčíková; Mgr. Vladimíra Timková, PhD.; Mgr. Július Evelley; MVDr. Marcela Linková, PhD.; Mgr. Laura Kundrátová

Anotácia: Demencia je najväčšou globálnou výzvou pre sociálne a zdravotnícke systémy v 21. storočí. Odhaduje sa, že v roku 2040 na Slovensku počet osôb s demenciou vzrastie na 180.000. Alzheimerova choroba je najčastejšie sa vyskytujúcou formou demencie. Na dôkazoch založené poznatky poukazujú na jej zatiaľ neúspešnú farmakologickú liečbu a na význam sekundárnej prevencie. Rozpoznaných je 25 protektívnych a rizikových faktorov, pričom potenciálne modifikovateľné faktory predstavujú 35% všetkých rizikových faktorov. Cieľom výskumného projektu je overenie efektívnosti ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou a formulovanie na dôkazoch založených odporúčaní pre prax a verejnú sociálno-zdravotnú politiku. Séria intervencií pre odborných pracovníkov a neformálnych opatrovateľov bude vypracovaná na základe analýzy vzťahov medzi demografickými, psychosociálnymi a behaviorálnymi faktormi demencie a ich vplyvu na funkčný stav a kvalitu života osôb s demenciou.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, opatrovatelia, záťaž, ekosociálne intervencie, behaviorálne intervencie

Realizačné výstupy:

Oznam

Vzhľadom na platné opatrenia COVID automatu pre Košice, ktoré vyplývajú z aktuálnej epidemickej situácie, budú stretnutia podporných skupín zatiaľ prebiehať ONLINE.

Druhé zo série 10 interaktívnych stretnutí pre neformálnych opatrovateľov (rodinných príslušníkov, blízkych a priateľov) osôb žijúcich s demenciou v domácom prostredí sa uskutoční 12.10.2021 (utorok) o 16:30 a bude zamerané na DEMENCIE Z POHĽADU LEKÁRA - NEUROLÓGA. Prednášajúci: MUDr. Miriam Polanová, MPH, PhD.

Stretnutia sa môžete zúčastniť kliknutím na link nižšie (Click here to join the meeting), ktorý bude dostupný 12.10. od 16:00:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

Learn more | Help | Meeting options | Legal

V prípade záujmu, odskúšať si pripojenie vopred, môžete kontaktovať e-mailom p. Ing. Medveca - vladimir.medvec@upjs.sk

  • Workshopy pre odborných pracovníkov v sociálno-zdravotných službách zamerané na komunikáciu a aktivizáciu osôb s demenciou.
  • Online poradenský portál pre podporu osôb s demenciou a ich opatrovateľov prezentujúci možnosti prevencie a liečby demencií rôznej etiológie.
  • Na dôkazoch založené odporúčania pre prax a politiku v oblasti sociálno-zdravotnej starostlivosti o osoby s demenciou pri Alzheimerovej chorobe.

Výskum: Schválený Etickou komisiou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 16.2.2021 pod číslom 1N/2021.

Riešiteľský tím tiež ponúka možnosť zapojiť sa do ONLINE VÝSKUMU zameraného na záťaž a kvalitu života:

Posledná aktualizácia: 07.10.2021